Bridge de Zilverberk

Start zomerbridge competitie

Op woensdag 17 april 2019 starten we weer met de zomerbridge competitie. 

Vrije inloop voor KBO-leden die willen meespelen. U dient dan om 13:00 uur

met bridgepartner aanwezig te zijn, waarna om 13:15 uur begonnen wordt met spelen.

We spelen 6 rondes van 4 spellen en de uitslag is +/- 16:45 uur bekend.

Inschrijfgeld € 2,00 per paar.

Namens 

Rob de Leeuw

Activiteit bestuur 2018

Activiteit:   Bridgeclub de Zilverberk

Voorzitter

Huub van ‘t Westeinde

076-5146626

Secretaris

Marian Holleman

076-5415582

Penningmeester

Corrie Meeuwissen

076-5414526

 

 

 

 

 

 

Bestuursafgevaardigde

Rienus Huijbregts

076-5419220 of 06-25008445

Info Bridgeclub de Zilverberk

Toegewezen bestuurslid  Rienus Huijbregts 06-25008445

Eigen bestuur;

Voorzitter dhr. H. van ’t Westeinde                         tel: 5146626

Secretaris Mw. M. Holleman                                  tel: 5415582

Penningmeester Mw. C. Meeuwissen                      tel: 5414526

Eigen bijdrage € 17, - per jaar

Zomercompetitie € 1,- per speelmiddag

Aantal leden 76

Iedere woensdagmiddag in competitieverband spelen 

Het bridgeseizoen loopt van september t/m augustus en bestaat uit een wintergedeelte van september tot april en een zomer gedeelte. Hier zijn een aantal leden die andere leuke dingen doen en de rest speelt lekker door.

Ook is het nog steeds mogelijk om u aan te melden.

Ons motto is nog steeds, gezellig bridgen voor iedereen.

 

Verslag ALV 07-09-2016

Verslag van de Algemene Ledenvergadering Bridgeclub De Zilverberk  7 september 2016

Aanwezig bestuur: Dhr. van ’t Westeinde, Mw. Meeuwissen, Mw. Holleman

Afwezig met kennisgeving: de heren Balemans en De Leeuw

Dhr. Balemans komt na de vergadering om de bridgemiddag te programmeren.

Leden: 58 leden aanwezig; 17 afmeldingen met kennisgeving.

 

De vergadering wordt geopend door de voorzitter. Hij verwelkomt alle leden en spreekt naar iedereen uit dat er een geweldige opkomst is.

Het aantal leden is wat afgenomen maar er hebben zich gelukkig weer een paar nieuwe aangemeld.  Vandaag staat de telling op 76 leden.

Dhr. van ’t Westeinde legt er nog eens de nadruk op dat, als men wil bridgen bij de vereniging dat men dan ook lid moet zijn van de KBO.

Het contributiejaar loopt van 1 januari 2016 t/m 31 december 2016.

De contributie blijft dit jaar hetzelfde en bedraagt € 17.00.

Tarieven van de koffie: 1 kop koffie/thee kost € 1.50, 2e kopje gratis.

De clubkampioenen Hanneke Uytendaal en Greetje Verweij worden gefeliciteerd met een applaus van de leden.

De voorzitter looft de grote opkomst van de zomer-bridge.

De zomerkampioen is   1. Wil Logister,  2. Rob de Leeuw en 3. Cocky Vriends.

20-jarig bestaan van de club: De voorzitter vertelt dat er vorderingen zijn omtrent het 20-jarig bestaan en maakt bekend dat het feest zal zijn op 19 november 2016. Er wordt nog een uitnodiging gemaakt waarop de leden kunnen reageren of ze wel of niet komen.

Herfstdrive: Vanwege het 20-jarig bestaan is er dit jaar geen tijd om een drive buiten de deur te houden. De voorzitter vraagt de leden of er interesse is om in maart/april. Een aantal leden geeft aan dat er belangstelling is.

Kerstdrive: Deze wordt gehouden op 17 december 2016.

Notulen: De notulen van 2015 zijn goedgekeurd.

Ingekomen stukken: Er zijn geen ingekomen stukken.

Jaarverslag: Er zijn geen op- of aanmerkingen.

Bestuursmutaties: Volgens de statuten treden dit jaar Corrie Meeuwessen en Albert Balemans af. Zij geven aan dat ze beiden door willen gaan.

 

Marion Holleman heeft aan de leden gevraagd of zij veranderingen, berichtgevingen, ziekmeldingen etc. aan haar doorgegeven kunnen worden. Dit om Albert te ontlasten.

Er wordt afgesproken dat er een telefoonnummer en e-mailadres wordt doorgegeven aan de leden.

Sluiting: De heer van ’t Westeinde sluit om 13.05 uur de vergadering.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.