Nieuwsbrieven KBO

Nieuwsbrief febr. 2015

 

NIEUWSBRIEF KBO AFDELING PRINSENBEEK

Secretariaat: Schoolstraat 17, 4841 XC Prinsenbeek tel: 06-25008445.

JAARGANG     32                     NUMMER 02             03 feb. 2015

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.              website: www.kboprinsenbeek.nl  Ouderencentrum: De Zilverberk, Schoolstraat 9, telefoon nr. 076-5419458

Bankrekening: NL07 RABO 0142 5165 97 t/n KBO Afd. Prinsenbeek.

 

 

Enkele datums voor de komende maanden:

Vrijdag       13 feb.        Spreekuur wijkagent en ouderadviseur van

9.00 – 10.00 uur

Zondag tot en met Maandag 14 -16 februari  is de Zilverberk gesloten.

Dinsdag      17 feb.        Carnavalsmiddag Zilverberk 13.00 – 17.00 uur

Dinsdag      24 feb.        BINGO BINGO BINGO

Donderdag 26 feb.        Contributie betalen in Zilverberk van 9.00 -10.00 uur

Vrijdag       27 feb.        Spreekuur wijkagent en ouderadviseur van

9.00 – 10.00 uur

WMO BIJEENKOMST 10.00 -12.30 UUR

Donderdag 12 mrt.       Algemene Leden Vergadering KBO 13.00 uur

Vrijdag       13 mrt.       Spreekuur wijkagent en ouderadviseur van

9.00 – 10.00 uur

 

Data 2015;

Nr. 01. 06 jan.; nr. 02. 03 feb.; nr.03. 03 mrt.; nr.04, 14 apr.; nr.05, 05 mei; nr. 06, 02 jun.; nr.07/8, 04 aug.; nr.09, 08 sept.; nr.10, 06 okt.; nr.11, 03 nov.; nr.12, 08 dec.

 

Vrijwilligers gevraagd

Ook zijn wij dringend op zoek naar enkele vrijwilligers, die een of twee keer in de maand samen in een kleine ploeg schoonmaakwerkzaamheden willen verrichten in de Zilverberk. Inlichtingen bij Lies Meeuwissen tel.nr. 5415218

 

Info 5 daagse reis 2015 Luxemburg e.o.

Er zijn nog een aantal plaatsen voor de reis van 1 t/m 5 juni 2015.

Wilt u het programma nog eens doorlezen, neem dan contact op met Jan van der Bom, telf. 5413749. Kosten  reis € 500,--  p.p.

De reiscommissie.

 

Leden Contributie 2015.

De contributie voor 2015 is ongewijzigd en blijft voor het 3e jaar ongewijzigd en is  € 22.—per jaar.  Voor een gastlid is het tarief  € 12,- per jaar. Deze zal medio week 9 via automatische incasso geïncasseerd worden. Dit alleen als u een machtiging hebt afgegeven. Betalingen kunnen ook op bankrekening NL07 RABO 0142 5165 97 gedaan worden t/n KBO Prinsenbeek met vermelding contributie 2015.

Ook doen wij een dringend beroep op u om adreswijzigingen tijdig door te geven aan het secretariaat. Ook indien u een ander mailadres heeft vernemen wij dit graag van U. Kas betaling op donderdag 26 febr. van 9.00 -10.00 uur.

 

Computerproject.

Voor nadere informatie kunt u zich zo nodig in verbinding stellen met onze coördinator, Rini Weterings (tel. 076-5413410)

KBO Leden passen

In 2015 komen er weer nieuwe passen. De geldigheid zal zijn 2015,2016 en 2017.

De verspreiding zal medio februari met de Ons plaatsvinden. Tot die tijd is uw oude pas nog steeds geldig. Graag zouden wij zien, dat ieder lid zijn pas bij zich heeft bij een bezoek aan de Zilverberk. Gezien onze grote groep vrijwilligers is het bijna niet bij te houden, wie nu wel of geen lid is. Er zal geen heksenjacht worden uitgevoerd, maar het is wel handig in voorkomende gevallen, dat er naar gevraagd kan worden.

Is het u niet duidelijk wat de bedoeling hiervan is, stel uw vragen bij een van de bestuursleden en wij vertellen het u.

 

Lourdes-reis

De KBO werkt mee voor haar leden en overige belangstellenden aan een informatiebijeenkomst. In het bijzonder voor de Bedevaart naar Lourdes met onze Pastoor Paul Heye en Pastor Henny Spooren-Schaart.

Deze meerdaagse reis is van  8 tot 13 Mei 2015 met het vliegtuig  naar  Lourdes.

Voor informatie plaatselijk kunt U contact opnemen met Wout Timmers, 076-5414193.

 

WMO VOORLICHTING Vrijdag 27 februari in de Zilverberk

Op bovengenoemde datum organiseert de KBO in samenwerking met KBO Brabant een ochtend met als thema:

 

“Langer thuis wonen en de zorg in Nederland”.

 

Deze voorlichting is voor alle senioren boven de 50 toegankelijk en is dus ook toegespitst op deze doelgroep.

De ochtend begint om 10.00 uur en zal ongeveer afgelopen zijn om 12.30 uur.

Spreker is Jan van Gool en heeft een duidelijk en helder verhaal. Tijdens zijn verhaal zal ook de mogelijkheid bestaan om vragen te stellen.

Wender en Rienus zullen trachten de vragen voor de gemeente te beantwoorden.

Verder bestaat nog altijd de mogelijkheid onze VOA’s te vragen of ze u kunnen helpen. Kent u mensen die geen KBO lid zijn, breng ze mee, ook zij zijn welkom.

 

Karnaval 2015.

Dinsdagmiddag 17 februari a.s. is er weer een gezellige carnavalsmiddag in de Zilverberk. Aanvang 13.00 uur

Kosten zijn € 6,00 incl.2 consumpties voor leden en niet leden betalen ook € 6,-- maar geen consumptiebonnen te betalen bij binnenkomst.

U kunt zich nu al opgeven door bijgaand formulier(strook) in te leveren aan de Bar.

Wij kunnen dan rekening houden met inslaan van de drank en hapjes.

Graag tot ziens op 17 februari a.s.

De carnavalscommissie.

Belastingen 2015.

Belastingaangifte over 2014, let op een witte enveloppe!

 

Senioren die hun belastingaangifte door een belastinginvuller van de ouderenbonden laten verzorgen, konden tot op heden hun aangifte met een vijfcijferige code laten versturen, de elektronische handtekening. Dit gaat nu veranderen. De elektronische handtekening wordt vervangen door een speciale machtigingscode. Als u eind januari een brief van de Belastingdienst met de machtigingscode ontvangt, moet u deze goed bewaren en meegeven aan uw belastinginvuller die voor u de aangifte over 2014 doet. Let op: deze brief zit om veiligheidsredenen in een neutrale, witte enveloppe zonder afzender.

Het is handig om alvast alle informatie klaar te hebben wanneer de belastinginvuller komt. Des te eerder kan hij aan de gang en kan uw aangifte verzonden worden. Zorg ervoor dat u de volgende stukken klaar hebt liggen:

  • de jaaropgaven van de SVB, pensioenfondsen en lijfrenteverzekeraars over 2014;

  • bij een eigen woning de WOZ- beschikking van de gemeente met als peildatum 01-01-2013 en de jaaropgave van de hypotheekverstrekker over 2014;

  • beschikking van zorg-/ en huurtoeslag

  • de jaaropgaven van de bank;

  • rekeningen van specifieke zorgkosten;

  • bewijsstukken van gedane giften;

  • de brief van de Belastingdienst met de machtigingscode.

 

De vergoeding die u aan de belastinginvuller betaald, is iets anders geworden. Afgesproken  is dat overal de zelfde vergoeding gehanteerd wordt, en dat is minimaal 12 euro. Ook de belastinginvuller moet kosten maken en het is derhalve gepast dat zij deze vergoeding minimaal of meer mogen vragen, dit is afhankelijk van het werk wat zij er aan hebben.

 

ONZE  KBO Belastinginvullers hebben de cursus op het belastingkantoor  gevolgd en hebben weer een geldige pas tot 2016.

Voor een gesprek en vragen of voor uw belastingaangifte 2014 en de controle van de toeslagen kunnen KBO-leden terecht bij:

 

Mw. Marian van Dongen                           076-5413354 belastinginvuller

Mw. Josien van Melis                      076-5416947 belastinginvuller

Mw. Elly van Vliet-Bekers               076-5440140 belastinginvuller

Hr. Huub Jansen                              076-5410764 belastinginvuller

Hr. Wim Langen                               076-5414450 belastinginvuller

Hr. Jo Nelemans                               076-5414148 belastinginvuller

Hr. Jack v d Noort, voor Breda,                076-5424415 belastinginvuller

Hr. Wout Timmers                                    076-5414193 belastinginvuller

Zie ook www.kboprinsenbeek.nl

 

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING KBO AFD. PRINSENBEEK.

 

Geachte leden,             

Hierbij nodigen wij u van harte uit op donderdag 12maart  te 13.00 uur,  voor het bijwonen van een dienst in De Zilverberk. Deze dienst houden we uit dankbaarheid voor alle leden en overledenen van de KBO. Voorganger is pastor Giny v.d. Corput. Het KBO seniorenkoor "Viva la Musica" verzorgt de zang tijdens deze dienst.

Vervolg Middag Programma

Namens het bestuur van de afdeling nodig ik u uit voor de:

Algemene Leden Vergade­ring 2014.

Deze vergadering vindt plaats aansluitend op de dienst uit dankbaarheid.

Na de vergadering zal er ruimte zijn voor gezellige borrel tot 17.00 uur

Het bestuur hoopt velen van u te mogen ontmoeten en wenst u een vruchtbare vergadering en een gezellige middag toe.

 

Namens het bestuur,

Rienus Huijbregts

Secretaris.

 

AGENDA

 

01.    Opening

02.    Mededelingen 

03.    Notulen  van de algemene ledenvergadering van 20 maart 2014

04.    Jaarverslag over 2014 en plannen voor toekomst.

05.    Financieel verslag over 2014.

06.    Verslag van de kascontrolecommissie en benoeming nieuwe leden

07.    Bestuursverkiezing
         De bestuursleden Ton Broks en Josien van Melis zijn volgens rooster aftredend en herkiesbaar.

         Piet Houtepen is aftredend volgens rooster en niet herkiesbaar.

          

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen door de leden worden ingediend tot een dag voor de vergadering bij de secretaris. De kandidaat moet zelf een schriftelijke bereidverklaring afgeven. De kandidatenlijst moet verder ondertekend zijn door tenminste 5 leden.   

 

08.    Uitslag bestuursverkiezing

09.    Ontwikkelingen KBO Noord Brabant versus KBO Unie

10.    Pauze  

11.    Rondvraag en sluiting van de vergadering

Er zal voorafgaand aan de vergadering op papier een jaarverslag, notulen jaarvergadering en financieel verslag met begroting aanwezig zijn. De volledige

verslaglegging kan op de website gevonden worden en is alleen op verzoek beschikbaar voor leden die geen computer hebben.

 

 

INSCHRIJFORMULIER VOOR:

 

WMO BIJEENKOMST Vrijdag morgen27-02-2015, aanvang 10.00 uur.

 

 

Naam:…………………………………………………………..

 

Straat:…………………………………………………………..      

 

Telefoon:……………………………………………………… .

 

Aantal personen: ……………

 

 

 

Inleveren in de Zilverberk; Schoolstraat 9

 

 

 

 

………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

INSCHRIJFORMULIER VOOR:

 

 

Carnavalsmiddag op 17 februari in de Zilverberk, aanvang 13.00 uur

 

 

Naam:…………………………………………………………..

 

Straat:…………………………………………………………..      

 

Telefoon:……………………………………………………… .

 

Aantal personen: ……………

 

 

 

Inleveren in de Zilverberk; Schoolstraat 9

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.