Over de KBO

Privacy Reglement AVG

Nieuwe privacywet 

In het kader van de aanscherping van de privacywet, vanaf 25 mei 2018,  is het van belang dat u als KBO lid, afd. Prinsenbeek weet wat wij met uw persoonsgegevens doen,

U kunt er van op aan dat hier zorgvuldig mee wordt omgegaan.

Er wordt gewerkt met een webbased ledenadministratie, genaamd Leaweb, welke door middel van diverse autorisaties is beperkt voor diegene, die met de informatie bevoegd zijn te werken.

De ledenadministrateur gebruikt en verzorgt de aanmelding van nieuwe leden en van leden die hun lidmaatschap opzeggen.

Hij heeft de volledige bevoegdheid voor het vullen, wijzigen en verwijderen van leden in het programma.   De ledenadministrateur is ook het aanspreekpunt voor uw gegevens inzake de privacywetgeving.

De penningmeester is alleen bevoegd voor de gegevens nodig voor de  financiën, zoals  incasso’s van contributies en aanmaningen bij het uitblijven van contributiebetaling.

De secretaris heeft een ledenlijst met uw NAW gegevens en mailadres, die worden gebruikt voor het toezenden van poststukken en het toesturen van berichten via e-mail.

Poststukken blijven beperkt tot uitnodigingen voor jubilarissen, E-mails worden verzonden voor het verspreiden van  informatie. Voor overige activiteiten van onze vereniging en andere zaken worden de nieuwsbrieven gebruikt.

Bij verzending wordt gebruik gemaakt van BCC (blind-copy) zodat uw gegevens voor andere leden worden afgeschermd.

De ledenadministratie van de provincie heeft ook beperkte bevoegdheden, denk hierbij aan n.a.w.  gegevens en contributie inning en ter specifieke aanvulling alleen door hun te bereiken en in te voeren gegevens t.b.v. van hun eigen administratie.

Alle andere informatie loopt via de secretaris van de afdeling, die de ontvangen informatie opneemt in de nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven worden door bodes maandelijks gelijktijdig met het maandblad ONS aan de hand van bezorglijsten, op het juiste adres bezorgd.

De afdeling Prinsenbeek verstrekt aan andere partijen op geen enkele wijze informatie over haar leden dan met schriftelijke toestemming van het individuele lid.

Publicaties van foto’s  e.d. op website, beeldschermen en andere mediavormen, worden geacht toestemming te hebben, daar bij KBO activiteiten kan worden aangegeven, dat men wel of niet op die foto wil komen.

Er zal vanaf  25 mei een formulier verkrijgbaar zijn waarop u dit kunt aangeven.

Door lid te worden van de KBO afdeling, middels dit inschrijfformulier, gaat u akkoord met de gehanteerde privacyregels.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.