Notulen A.L.V. (algemene ledenvergadering)

Concept Verslag 67e Statutaire Ledenvergadering

concept-VERSLAG  67ste STATUTAIRE LEDENVERGADERING KBO PRINSENBEEK

                                                             vast te stellen in de ledenvergadering van 2022

 

Datum:            donderdag 7 oktober 2021

Locatie:          Ontmoetingscentrum De Zilverberk, Schoolstraat 9, Prinsenbeek

Welkom met een kopje koffie/thee met traktatie.

 1. Opening

In aanwezigheid van 76 leden opent de voorzitter, dhr. Wender de Beet, de vergadering en heet eenieder van harte welkom op deze 67ste jaarvergadering. In het (corona)-jaar 2020 zijn 43 leden overleden, waarvoor 1 minuut stilte wordt gevraagd om hen te gedenken.

 1. Mededelingen
 2. De Rabobank Club Supportactie is weer van start gegaan. Er kan gestemd worden van 4 t/m 24 oktober 2021. Uitslag in november. Dit jaar krijgt ieder lid van de Rabobank 3 stemmen om te verdelen (1 per vereniging). Voorzitter houdt warm pleidooi om hiervan 1 stem aan Vereniging KBO te geven en 1 stem aan Stichting de Zilverberk.
 3. Tekort aan vrijwilligers, met name beheerders, is problematisch aan het worden. Er zijn echt meer mensen nodig om de Zilverberk draaiende te kunnen houden. Dringend verzoek aan de vergadering om in eigen omgeving rond te kijken naar mensen die een of meerdere dagdelen ons team willen komen versterken.

Het zou jammer zijn als we door tekort aan beheerders ertoe zouden moeten overgaan om dagdelen te sluiten.

 1. De coronatijd, waarin de Zilverberk vanwege Covid-19 veel gesloten moest blijven, is benut om de Zilverberk op te knappen. Zo zijn de toiletten en de keuken geschilderd, tegelwerk opgeknapt, keuken, kasten e.d. opgeruimd en schoongemaakt. Voorjaar 2021 is een nieuwe luchtbehandelingskast geplaatst, is de Zilverberk verbouwd/aangepast en heeft een nieuwe garderobe gekregen.
 2. We willen graag de foto’s op het scherm in de Zilverberk vernieuwen. Heeft u leuke foto’s van uw activiteit

dan kunt u die bezorgen bij onze secretaris of sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 1. Notulen algemene ledenvergadering 2 maart 2020

Notulen zijn gemaakt door mvr. Sjan Franken en worden ongewijzigd vastgesteld, met dank aan Sjan.

 1. Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020 is ter vergadering beschikbaar voor alle aanwezigen; was al beschikbaar op onze website.

 1. Financieel verslag 2020

Financieel verslag 2020 is voor aanvang van de vergadering uitgedeeld aan alle aanwezigen. De penningmeester, mvr. Sjan Franken, geeft toelichting middels een PowerPointpresentatie.

Ledenbestand per 31-12-2020: 1171, dit is een afname van 65 leden ten opzichte van 2019.

Contributie € 22, afdracht aan KBO Brabant € 11,93, wat betekent dat per lid € 10,07 per jaar beschikbaar is. Voor het jaar 2021 zal de contributie worden verhoogd met € 2,00 in verband met enerzijds een hogere afdracht aan KBO Brabant van € 1,00 en anderzijds € 1,00 voor onze vereniging.

Door de gedwongen sluiting vanwege corona-maatregelen was de baropbrengst aanzienlijk lager dan in voorgaande jaren. Door de ontvangen subsidies/steunmaatregelen van Gemeente en Rijk is het negatieve resultaat over 2020 enigszins beperkt gebleven.

Opmerkingen:

-Hoewel Zilverberk langere perioden voor leden gesloten is geweest is energieverbruik erg hoog. Het gebouw is echter niet echt gesloten geweest, er waren steeds mensen aan het werk. Daarnaast is het niet mogelijk om ruimten niet te verwarmen, vloerverwarming afsluiten levert ook nauwelijks winst op.

-Vanuit de vergadering komt het voorstel om de verwarming van de biljarts iets lager te zetten.

 

 

 1. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuw lid

De kascontrole is uitgevoerd op dinsdag 9 maart 2021 door de heren M.J. Peemen, F.P. Bastiaansen en D. van Gils (waarnemend voor de heer J. vd Bom). Naast controle van de boeken is ook het vermogen van de KBO per 31-12-2020 gecontroleerd.

Dijo van Gils meldt dat de kascommissie volledige inzage heeft gekregen in de boeken en dat deze in orde zijn bevonden. De inkomsten klopten met de onderliggende bescheiden. De uitgaven zijn door de onderliggende rekeningen gedekt. Tevens is het vermogen van de vereniging gecontroleerd.

De commissie is van oordeel dat het financieel overzicht een getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van de geldmiddelen op 31 december 2020 en adviseert om penningmeester en bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.

Aftredend lid van de kascontrolecommissie is dhr. Rien Peemen. De heer Ad van Praat wordt bereid gevonden deze taak over te nemen.

 1. Financieel verslag 2019 Stichting De Zilverberk

Toelichting op de cijfers middels de getoonde PowerPoint-presentatie.

Voor aanpassing, onderhoud en uitbreiding Zilverberk is door de Stichting een lening aangegaan van

€ 50.000 en is voor € 100.000 obligaties uitgegeven. Hiertoe is een 10-jaren liquiditeitsplan opgesteld.

Mogelijkheden voor plaatsing zonnepanelen worden onderzocht.

 

 1. Bestuursverkiezing
 2. Het bestuur stelt voor om het rooster van aftreden 2021 van bestuursleden met 1 jaar op te schorten en te laten plaatsvinden in 2022. De reden hiervoor is dat in het afgelopen moeilijke coronajaar, weinig tot geen activiteiten konden plaatsvinden. Daarnaast is 2021 al bijna voorbij en de volgende ALV is al voor eind april 2022.
 3. Gezien de vele bestuurstaken is uitbreiding van het bestuur is wenselijk. Mevr. Elly van Vliet-Bekers en de heer Dijo van Gils hebben zich verkiesbaar gesteld en het bestuur stelt voor hen beiden te benoemen.
 1. Uitslag bestuursverkiezing

De vergadering stemt in met genoemde voorstellen.

 1. 10. Wat verder ter tafel komt en rondvraag.

-Assistent-beheerder geeft aan dat contact met bestuur niet goed verloopt en behoefte te hebben aan meer sturing/planning. Overleg bestuur-beheer zal worden gepland.

-Graag rouwkaarten, trouwkaarten e.d. teruggeven/doorsturen aan mvr. Riet van Aert, die hiervan voor onze vereniging plakboeken bijhoudt.

-Kan tuindraad achter fietsklemmen verwijderd worden; nu kunnen fietsen niet vastgezet worden.

-Indien onjuiste of onvolledige informatie van Rabobank is ontvangen betreffende de Clubsupportactie kan het beste naar de Rabobank gebeld worden.

-Airco in Zilverberk is nog niet helemaal ingeregeld. Met installateur is contact hierover.

-Het bestuur wordt bedankt voor de welwillende medewerking in de organisatie van activiteiten en daarnaast worden complimenten gemaakt voor onze levendige vereniging.

 

 1. Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezige leden voor hun komst en niets meer aan de orde zijnde sluit hij de vergadering.

Onder het genot van een drankje is de middag afgesloten met een optreden van Rens Kouwenberg die ons vermaakte met gezellige muziek.

Wender de Beet, voorzitter                              Josien van Melis, secretaris

                                                                                  

                                                                                  

Verslag 66ste Statutaire Ledenvergadering KBO Prinsenbeek

concept-VERSLAG  66ste STATUTAIRE LEDENVERGADERING KBO PRINSENBEEK

                                                             vast te stellen in de ledenvergadering van 2021

Datum:           donderdag 5 maart 2020

Locatie:          Ontmoetingscentrum De Zilverberk, Schoolstraat 9, Prinsenbeek

Welkom met een kopje koffie/thee met traktatie.

01 Opening   

In aanwezigheid van ongeveer 100 leden opent de vice-voorzitter, Ad Meulemans, de vergadering en heet eenieder van harte welkom op deze 66ste jaarvergadering. In het afgelopen jaar zijn 20 leden overleden, waarvoor 1 minuut stilte wordt gevraagd om hen te gedenken.

Mededelingen/aanvullingen op de agenda:

 1. Ad Meulemans is aftredend en niet herkiesbaar.
 2. Afwezig door ziekte: voorzitter Wender de Beet, en bestuurslid Rienus Huijbregts.
 3. Sjan Franken zal notuleren omdat Josien van Melis nog herstellende is.
 4. Jan van Genesen vraagt het woord, voorzitter verplaatst verzoek naar de rondvraag.
 1. Notulen algemene ledenvergadering 21 maart 2019

Notulen zijn gemaakt door Josien van Melis, secretaris, en worden ongewijzigd vastgesteld, met dank aan Josien.

 1. Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019 is ter vergadering beschikbaar voor alle aanwezigen en is terug te vinden op de website. Ad Meulemans leest het voorwoord van de voorzitter voor. Verder neemt hij vanaf blad 8 het verslag in hoofdpunten door. Al met al een druk bezocht jaar.

Opmerking inzake jaarverslag 2019: op blad 3 ontbreekt bij carnaval: Dijo van Gils. Secretaris zal deze alsnog toevoegen.

 1. Financieel verslag 2019

Financieel verslag 2019 is voor aanvang van de vergadering uitgedeeld aan alle aanwezigen. De penningmeester, Ton Broks, geeft toelichting middels een PowerPoint presentatie.

Ledenbestand per 31-12-2019: 1236 dit is een toename van 16 leden ten opzichte van 2018.

Contributie is gehandhaafd op € 22, afdracht aan KBO Brabant € 11,93, wat betekent dat per lid

€ 10,07 per jaar beschikbaar is.

Wij wachten nog op de uitspraak van de rechtbank inzake de subsidie over 2018 van de Gemeente Breda. Voor 2019 is de subsidie aanvraag door de Gemeente afgewezen.

Energiekosten zijn gestegen doordat de energie vretende airco de hele zomer in 2019 heeft moeten draaien.

Het bestuur stelt voor het positieve resultaat van €  1.935,58 ten gunste van het eigen vermogen te brengen.

De contributie voor dit jaar bedraagt nog € 22,00 per lid. Voor het jaar 2021 zal de contributie worden verhoogd met € 2,00 in verband met enerzijds een hogere afdracht aan KBO Brabant van

€ 1,00 en anderzijds € 1,00 voor onze vereniging. De consumptieprijzen zullen niet worden verhoogd hoewel de BTW afgelopen jaar is verhoogd van 6 naar 9 % en wij wellicht de komende jaren geen gemeentelijke subsidie meer gaan ontvangen.

De afdracht aan KBO Brabant zal in 2020 bedragen € 11,93 en € 12,93 in 2021.

 

 1. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuw lid

De kascontrole is uitgevoerd op woensdag 19 februari 2020, door de heren Wil Vriens, Jan van der Bom en Rinie Peemen. Naast controle van de boeken is ook het vermogen van de KBO per 31-12-2019 gecontroleerd.

Rinie Peemen meldt dat de kascommissie volledige inzage heeft gekregen in de boeken en dat deze volledig in orde zijn bevonden, De inkomsten klopten met de onderliggende bescheiden. De uitgaven zijn door de onderliggende rekeningen gedekt.

Tevens hebben wij het vermogen van de vereniging gecontroleerd. Wij zijn van oordeel dat onderstaand overzicht een getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van de geldmiddelen op 31 december 2019.

Aftredend lid van de kascontrolecommissie is Wil Vriens. De heer Frans Bastiaansen is bereid gevonden deze taak over te nemen.

 1. Financieel verslag 2019 Stichting De Zilverberk

De penningmeester van Stichting De Zilverberk, Huib Jansen, geeft een toelichting op de cijfers middels een PowerPoint-presentatie.

De kascontrole over 2019 heeft nog niet plaats gevonden, daarom zijn de getoonde cijfers onder voorbehoud van goedkeuring door de kascontrolecommissie.

Het bestuur van Stichting De Zilverberk werkt momenteel aan een investeringsplan voor uitbreiding van het gebouw. Waarbij ook de airco vervangen zal worden omdat deze inmiddels 20 jaar oud is en energie vreet.

Er worden nog geen zonnepanelen geplaatst, omdat dit een investering vergt van minimaal

€ 40.000,-- en daarmee kan nog niet alle benodigde elektra worden opgewekt.

Wel wordt onderzocht of het met beschikbare subsidies later wel mogelijk is zonnepanelen te plaatssen.

 1. Bestuursverkiezing

Wim Batist is volgens rooster aftredend en heeft zich herkiesbaar gesteld.

Ad Meulemans treedt af vanwege drukke werkzaamheden elders. Ad blijft de klusploeg aansturen.

Als kandidaat voor de functie van penningmeester wordt voorgedragen: Sjan Franken. Zij heeft de afgelopen maanden stage gelopen bij Ton Broks en is bereid zijn taken over te nemen. Zijn geen bezwaren tegen deze kandidaat stelling. Sjan gaat vanaf heden de taken van Ton overnemen. Ton blijft nog wel aan als bestuurslid.

Een ruime meerderheid van de aanwezigen stemde in met het aanblijven van het huidige bestuur.

 1. Wat verder ter tafel komt en rondvraag.
 2. Jan van Genesen krijgt het woord. Hij komt terug op de bestuursverkiezing van het afgelopen jaar. Hij zegt dat dit niet volgens de regels is gegaan.

Vorig jaar heeft voorzitter Wender de Beet al aangegeven dat deze wijze van bestuursverkiezing niet volgens de statuten is. Maar omdat de statuten nog dateren uit de tijd dat een goedwillende vrijwilliger de zaak kon runnen. Hij heeft toen de aanwezige leden gevraagd om toch akkoord te gaan met het gevoerde beleid en het aanblijven van alle bestuursleden in de bestaande samenstelling. Een ruime meerderheid is toen akkoord gegaan met het aanblijven van het huidige bestuur. Dus dit kan nu niet opnieuw ter discussie worden gesteld.

Jan wil toch discussie voeren met bestuur. Op verzoek van de vergadering wordt deze discussie niet verder gevoerd tijdens deze vergadering omdat dit een conflict is tussen Jan en het bestuur. Afgesproken wordt dat Jan wordt uitgenodigd door het bestuur om de zaak voor eens en voor altijd af te sluiten. Jan vraagt of daar dan wel alle bestuursleden bij aanwezig zijn.

 1. Piet Houtepen neemt ook nog het woord hij vindt het jammer dat Jan op deze wijze wordt weggezet en vraagt applaus voor het geen Jan voor de vereniging heeft gedaan.

Ad Meulemans geeft aan dat het bestuur altijd grote waardering heeft gehad voor hetgeen Jan heeft gedaan. Jan heeft meerdere malen aangegeven geen afscheid te willen, dat heeft het bestuur gerespecteerd.

 

 1. Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezige leden voor hun komst en niets meer aan de orde zijnde sluit hij de vergadering.

Wim Batist bedankt Ad Meulemans voor zijn jarenlange inzet en overhandigt een bloemetje en een kistje wijn.

Onder het genot van een drankje en een hapje is de middag afgesloten met een optreden van Rens Kouwenberg die ons met muziek en liedjes vermaakte.

Ad Meulemans, vice-voorzitter                                                         Josien van Melis, secretaris

Verslag 64ste stautaire ledenvergadering

concept-VERSLAG  64ste STATUTAIRE LEDENVERGADERING KBO PRINSENBEEK

Datum:           donderdag 8 maart 2018

Locatie:          Ontmoetingscentrum De Zilverberk, Schoolstraat 9, Prinsenbeek

Welkom met een kopje koffie/thee met traktatie.

01 Opening   

In aanwezigheid van bijna 100 leden opent de voorzitter, Wender de Beet, de vergadering en heet eenieder van harte welkom op deze 64ste jaarvergadering. In het afgelopen jaar zijn 29 leden overleden, waarvoor 1 minuut stilte wordt gevraagd om hen te gedenken.

Hierna vervolgt de voorzitter de vergadering met zijn voorwoord, terug te vinden in het JAARVERSLAG 2017.

 1. 02. Notulen algemene ledenvergadering 2 maart 2017

Notulen zijn gemaakt door Josien van Melis, secretaris, en worden ongewijzigd vastgesteld. 

 1. 03. Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017 is ter vergadering beschikbaar voor alle aanwezigen en is terug te vinden op de website.  Er zijn geen vragen over het Jaarverslag 2017.

 1. 04. Financieel verslag 2017

Financieel verslag 2017 is ter vergadering uitgedeeld aan alle aanwezigen. De penningmeester, Ton Broks, geeft toelichting middels een powerpoint presentatie.

Ledenbestand per 31-12-2017: 1225 dit is een vermindering van 20 leden in 2017.

Contributie is gehandhaafd op € 22, afdracht aan KBO Brabant € 11,93, wat betekent dat per lid € 10,07 per jaar beschikbaar was.

In 2017 is een positief resultaat geboekt van € 2.205,28, dat ten gunste is gebracht van het eigen vermogen.

04a. Begroting 2018

Begroting 2018 is gevoegd bij het financieel verslag 2017.

 1. 05. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuw lid

De kascontrole is uitgevoerd op 20 februari 2018 door de heren Wil Vriens en Dijo van Gils en mevrouw Gwen Rombouts. Naast controle van de boeken is ook het vermogen van de KBO per 31-12-2017 gecontroleerd.

Wil Vriens meldt dat de kascommissie volledige inzage heeft gekregen in de boeken en dat deze volledig in orde zijn bevonden en stelt voor het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering stemt hiermee van harte in.

Aftredend lid van de kascontrolecommissie is mvr. Gwen Rombouts. Dhr. Rien Peemen is bereid gevonden deze taak over te nemen.

 

 1. 06. Financieel verslag 2016 Stichting De Zilverberk

De penningmeester van Stg De Zilverberk, Huib Jansen, geeft ter vergadering toelichting op de cijfers middels een powerpoint-presentatie.

Aan het bestuur van vereniging KBO is verantwoording afgelegd.

De kascontrole over 2017 heeft plaats gevonden op 7 maart en de boeken zijn volledig in orde bevonden, waarvan Dhr. Wil Vriens namens de kascommissie getuigt.

Hierbij geeft hij nog een groot compliment aan de beide penningmeesters (Ton Broks en Huib Jansen) en bedankt hij hen voor de vele werkzaamheden en de uitmuntend uitgevoerde administraties.

 1. 07. Bestuursverkiezing

De bestuursleden Ton Broks en Josien van Melis zijn volgens rooster aftredend. Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld en worden met volledige instemming herkozen.

Will Vrolijk heeft te kennen gegeven haar bestuursfunctie neer te leggen en wordt voor haar inzet bedankt met een fles wijn en een bloemetje.

 1. 08. Wat verder ter tafel komt.
 2. a. In alle publiciteit zullen de namen "Seniorenvereniging KBO Prinsenbeek" en "Ontmoetingscentrum De Zilverberk" gebruikt gaan worden.
 3. b. In het voorjaar zal worden gestart met een ledenwerfactie. Hiertoe is de voorpagina van Modern Prinsenbeek op 25 april reeds gereserveerd. Voor een nieuw lid, maar ook de eventuele aanbrenger van een nieuw lid, ligt een leuke attentie klaar.

Verder wordt geprobeerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en daardoor ook misschien ook aantrekkelijker te worden voor jongere leden.

 1. c. Rabobank clubkascampagne. De voorzitter vraagt aan alle leden van de Rabobank om ook dit jaar weer 2 stemmen uit te brengen op de KBO en 2 stemmen op de Zilverberk. Als men het moeilijk vindt om digitaal te stemmen kan het formulier ook ingeleverd worden bij de balie van de Zilverberk. Wij stemmen dan voor u op de door u aangegeven verenigingen.
 2. d. Website www.kboprinsenbeek.nl wordt momenteel vernieuwd en aangevuld.

 

 1. 09. Rondvraag

Geen vragen.

 1. 10. Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezige leden voor hun komst en niets meer aan de orde zijnde sluit hij de vergadering tegen 15.00 uur.

Onder het genot van een drankje en een hapje is de middag afgesloten met een optreden van "Goei Volluk". De Leurenaren Peer van Leur en Tinus de Naozaat zongen onder begeleiding van hun accordeonist Cor Wouters zelfgemaakte liedjes en droegen grappige teksten voor in dialect.

Wender de Beet                                                        Josien van Melis

voorzitter                                                                   secretaris

                     

Verslag 65ste Statutaire Ledenvergadering KBO Prinsenbeek

VERSLAG  65ste STATUTAIRE LEDENVERGADERING KBO PRINSENBEEK

Datum:           donderdag 21 maart 2019

Locatie:          Ontmoetingscentrum De Zilverberk, Schoolstraat 9, Prinsenbeek

Welkom met een kopje koffie/thee met traktatie.

01 Opening   

In aanwezigheid van bijna 140 leden opent de voorzitter, Wender de Beet, de vergadering en heet eenieder van harte welkom op deze 65ste jaarvergadering. In het afgelopen jaar zijn 38 leden overleden, waarvoor 1 minuut stilte wordt gevraagd om hen te gedenken.

Mededelingen/aanvullingen op de agenda:

 1. Ook Ad Meulemans (vanwege persoonlijke redenen niet aanwezig bij deze vergadering) is volgens rooster aftredend en heeft zich herkiesbaar gesteld.
 2. Er hebben zich 2 kandidaten voor het bestuur gemeld, te weten Jan van Genesen en Toon Houtepen.

Hierna vervolgt de voorzitter met zijn voorwoord, terug te vinden in het JAARVERSLAG 2018.

 1. Notulen algemene ledenvergadering 8 maart 2018

Notulen zijn gemaakt door Josien van Melis, secretaris, en worden ongewijzigd vastgesteld. 

 1. Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018 is ter vergadering beschikbaar voor alle aanwezigen en is terug te vinden op de website.  Er zijn geen vragen over het Jaarverslag 2018.

 1. Financieel verslag 2018

Financieel verslag 2018 is ter vergadering uitgedeeld aan alle aanwezigen. De penningmeester, Ton Broks, geeft toelichting middels een powerpoint presentatie.

Ledenbestand per 31-12-2018: 1220 dit is een vermindering van 5 leden in 2018.

Contributie is gehandhaafd op € 22, afdracht aan KBO Brabant € 11,93, wat betekent dat per lid € 10,07 per jaar beschikbaar is.

Wat KBO Brabant zoal met dit geld doet is terug te vinden op hun website, www.kbobrabant.nl .

Er loopt nog een aanvraag voor subsidie 2018 van € 5.000 bij de Gemeente.

Energiekosten zijn door alle bouwtechnische maatregelen drastisch omlaag gebracht.

In 2018 is een positief resultaat geboekt van € 3.121,22, dat ten gunste is gebracht van het eigen vermogen.

04a. Begroting 2019

Begroting 2019 is gevoegd bij het financieel verslag 2018. Contributie wordt in 2020 voor het 7de jaar op rij gehandhaafd op € 22 per lid.

 1. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuw lid

De kascontrole is uitgevoerd op 20 februari 2019 door de heren Wil Vriens, Dijo van Gils en Rinie Peemen. Naast controle van de boeken is ook het vermogen van de KBO per 31-12-2018 gecontroleerd.

Dijo van Gils meldt dat de kascommissie volledige inzage heeft gekregen in de boeken en dat deze volledig in orde zijn bevonden, bedankt de penningmeester en stelt voor hem te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering stemt hiermee van harte in.

Aftredend lid van de kascontrolecommissie is dhr. Dijo van Gils. Dhr. Jan van der Bom is bereid gevonden deze taak over te nemen.

 

 1. Financieel verslag 2018 Stichting De Zilverberk

Daar de penningmeester van Stg De Zilverberk, Huib Jansen, niet bij deze vergadering aanwezig kon zijn, geeft de voorzitter van de stichting, Wender de Beet, toelichting op de cijfers middels een powerpoint-presentatie.

De kascontrole over 2018 heeft plaats gevonden op 20 maart 2019 en de boeken zijn volledig in orde bevonden, waarvan dhr. Dijo van Gils namens de kascommissie getuigt.

Het bestuur van Stichting De Zilverberk werkt momenteel aan een meerjarig investeringsplan voor onderhoud en renovering van het gebouw, waarbij zeker ook aandacht is voor zonnepanelen.

 1. Bestuursverkiezing

Lies Meeuwissen is volgens rooster aftredend en heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Hoewel niet meer als bestuurslid, heeft Lies aangegeven om als lid een groot deel van haar huidige werkzaamheden te blijven doen. De voorzitter bedankt haar voor haar grote inzet in de afgelopen jaren en overhandigt een bloemetje en een kistje wijn.

Rienus Huijbregts, Josien van Melis, Ad Meulemans en Louis Smits zijn volgens rooster aftredend en hebben zich herkiesbaar gesteld.

De voorzitter geeft vervolgens een beschrijving van alle taken die onze bestuursleden uitvoeren en die ook van hen worden verwacht. Een lange lijst van werkzaamheden waarbij het belangrijk is dat er een team staat, waardoor alle activiteiten worden afgedekt. Bij de samenstelling van het bestuur moet dus heel erg gelet worden op ieders specifieke kwaliteiten.

Steeds vaker wordt daardoor niet één enkele kandidaat voorgedragen, maar een heel team.

Natuurlijk is dat tegen de statuten, maar die dateren nog uit de tijd dat een goedwillende vrijwilliger de zaak kon runnen. Ook in De Stem van 14 maart j.l. kon u o.a. lezen "Het runnen van een ontmoetingscentrum/buurthuis is meer dan het organiseren van activiteiten. Wetgeving en strenger beleid vergen een professionele aanpak".

We praten hier, in de Zilverberk als Seniorenvereniging KBO, over een bedrijf met een exploitatiebegroting van € 120.000 per jaar en 135 vrijwilligers. In het jaarverslag kon u lezen wat dit bestuur, samen met de vele vrijwilligers tot stand heeft gebracht.

Op basis van voorgaande (in beknopte versie) vraagt de voorzitter aan de vergadering om akkoord te gaan met het gevoerde beleid en het aanblijven van dit bestuur in de huidige samenstelling door middel van hand opsteken.

Een ruime meerderheid van de aanwezigen stemde in met het aanblijven van het huidige bestuur.

 1. Wat verder ter tafel komt en rondvraag.
 2. Op de vraag of er voldoende opvolging is als een bestuurslid uitvalt, geeft de voorzitter aan dat binnen het bestuur voor iedere functie een back-up is aangewezen, die taken kan overnemen.
 3. Op de vraag of het bestuur niet uit een oneven aantal leden zou moeten bestaan wordt aangegeven dat bij staking van de stemmen, de voorzitter bepaalt.
 4. Op de vraag of vrijwilligers niet ieder jaar op een etentje zouden moeten worden getrakteerd, geeft de voorzitter aan dat een aantal jaren geleden, in overleg met de vrijwilligers, voor het volgende gekozen is: jaarlijks aan het einde van het jaar een gezellige vrijwilligersochtend waarbij een kleine attentie wordt uitgereikt en 2-jaarlijks een etentje.
 5. Gevraagd wordt aan de bestuursleden om meer acte de présence te geven in de Zilverberk.

 

 1. Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezige leden voor hun komst en niets meer aan de orde zijnde sluit hij de vergadering.

Onder het genot van een drankje en een hapje is de middag afgesloten met een optreden van "'t Ploegeske" dat ons met hun liedjes meenam op reis door heel Europa.

Wender de Beet, voorzitter                                                   Josien van Melis, secretaris

Definitief jaarverslag 2016

Verslag   63ste STATUTAIRE LEDENVERGADERING KBO PRINSENBEEK

Datum:           donderdag 2 maart 2017

Locatie:          De Zilverberk, Schoolstraat 9, Prinsenbeek

In tegenstelling tot vorige jaren wordt dit jaar de middag om 13.30 uur begonnen met een kopje koffie met koek. Mvr. Henny Spooren-Schaart, contactpastor van onze parochie OLV ten Hemelopneming, heeft ons namens het pastorale team laten weten dat zij vanwege inkrimping van het team, niet beschikbaar zijn voor een Dienst voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering.

01 Opening   

In aanwezigheid van ongeveer 75 leden opent de voorzitter, Wender de Beet, de vergadering en heet eenieder van harte welkom op deze 63ste jaarvergadering. In het afgelopen jaar zijn 36 leden overleden, waarvoor 1 minuut stilte wordt gevraagd om hen te gedenken.

Hierna vervolgt de voorzitter de vergadering met zijn voorwoord, terug te vinden in het JAARVERSLAG 2016.

02. Notulen algemene ledenvergadering 10 maart 2016

Notulen zijn gemaakt door Josien van Melis en worden ongewijzigd vastgesteld. 

03. Jaarverslag 2016 en plannen voor de toekomst

Jaarverslag 2016 is ter vergadering uitgedeeld aan alle aanwezigen en is terug te vinden op de website. Er zijn geen vragen over het Jaarverslag 2016.

04. Financieel verslag 2016

Financieel verslag 2016 is ter vergadering uitgedeeld aan alle aanwezigen. De penningmeester, Ton Broks, geeft toelichting middels een powerpoint presentatie.

Ledenbestand per 31-12-2016: 1245 dit is een vermindering van 11 leden in 2016.

Contributie is gehandhaafd op € 22, afdracht aan KBO Brabant € 11,93, wat betekent dat per lid € 10,07 per jaar beschikbaar was.

In 2015 is een positief resultaat geboekt van € 1084,23 dat ten gunste is gebracht van het eigen vermogen.

04a. Begroting 2017

Begroting 2017, gevoegd bij het financieel verslag 2016, wordt door de vergadering goedgekeurd.

05. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuw lid

De kascontrole is uitgevoerd op 25 januari 2017 door de heren Rini Weterings en Dijo van Gils en mevrouw Gwen Rombouts. Naast controle van de boeken is ook het vermogen van de KBO per 31-12-2016 gecontroleerd.

Dijo van Gils meldt dat de boeken volledig in orde zijn bevonden en stelt voor het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering stemt hiermee van harte in.

Aftredend lid van de kascontrolecommissie is dhr. Rini Weterings. Dhr. Wil Vriens is bereid gevonden deze taak over te nemen.

06. Financieel verslag 2016 Stichting De Zilverberk

De penningmeester van Stg De Zilverberk, Huib Jansen, geeft ter vergadering toelichting op de cijfers middels een powerpoint-presentatie.

Aan het bestuur van vereniging KBO is verantwoording afgelegd.

De kascontroles over 2015 en 2016 hebben plaats gevonden en de boeken zijn volledig in orde bevonden, waarvan Dhr. Wil Vriens namens de kascommissie getuigt. Hierbij geeft hij nog een groot compliment aan de beide penningmeesters (Ton Broks en Huib Jansen) en bedankt hij hen voor de vele werkzaamheden en de uitmuntend uitgevoerde administraties.

07. Bestuursverkiezing

De bestuursleden Wender de Beet en Lies Meeuwissen zijn volgens rooster aftredend. Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld en worden met volledige instemming herkozen.

08. Wat verder ter tafel komt.

a. Het lidmaatschap van de KBO loopt van 1 januari tot en met 31 december. De jaarlijkse contributie wordt bij tussentijdse beëindiging niet gestorneerd i.v.m. de afdracht die wij moeten doen aan KBO Brabant. Opzegging dient vòòr 31 december te gebeuren (schriftelijk of per email) met inlevering van de ledenpas bij onze secretaris.

b. Rabobank clubkascampagne. De voorzitter vraagt aan alle leden van de Rabobank om ook dit jaar weer 2 stemmen uit te brengen op de KBO en 2 stemmen op de Zilverberk. Als men het moeilijk vindt om digitaal te stemmen kan het formulier ook ingeleverd worden bij de balie van de Zilverberk. Wij stemmen dan voor u op de door u aangegeven verenigingen.

09. Rondvraag

-Op de vraag naar de afdracht aan KBO Brabant, wat doen zij hiervoor, wordt door de voorzitter als volgt geantwoord: KBO Brabant is een belangenorganisatie en staat o.a. voor de belangen van ouderen, geeft rechtshulp, verzorgt scholing van o.a. ouderenadviseurs, cliëntondersteuners en belastinginvulhulpen, zorgt voor de programma's voor boekhouding en ledenadministratie en maandelijks verschijnt de ONS.

Mvr. van de Voorde, bestuurslid KBO Brabant en lid van onze afdeling, geeft aan dat er door KBO Brabant een aparte bijeenkomst belegd gaat worden, waarin e.e.a. toegelicht wordt.

-Wat is de invloed/inbreng van Prinsenbeek richting Brabant?: Iedere afdeling is onafhankelijk en heeft invloed op het bestuur van KBO Brabant middels de Kring Breda.

-Wat is voor het geld van de afdracht aan Brabant zelf te organiseren?

Eind maart verschijnt het Meerjarenperspectief van KBO Brabant, inclusief het bijbehorende kostenplaatje. Na bestudering kunnen we hierop pas antwoord geven.

-Is er binnen het bestuur aandacht voor ledenwerving? Natuurlijk altijd, o.a. op Biks Blaosfestijn, het is echter moeilijk om jongeren te enthousiasmeren.

-Er komt een voorstel om een project "verjonging" op te starten.

-Staat naam KBO (en daarmee imago van katholiek/oud) ter discussie? Ja, er wordt over gesproken, echter KBO is wel een begrip.

-Er komt een voorstel om meer te werken met commissies, maar eigenlijk werken we al zo, voor iedere activiteit is een commissie/bestuur dat de zaken voor die activiteit behartigt.

10. Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezige leden voor hun komst en niets meer aan de orde zijnde sluit hij de vergadering om 15.10 uur. Met een drankje, een hapje en een gezellig babbeltje wordt de middag afgesloten.

Wender de Beet                                                        Josien van Melis

voorzitter                                                                   secretaris

Copyright © 2017. All Rights Reserved.