Over de KBO

Jaarverslag 2013 goedgekeurd

VERSLAG 60ste STATUTAIRE LEDENVERGADERING KBO afdeling PRINSENBEEK

Datum:           donderdag 20 maart 2014

Locatie:          De Zilverberk, Schoolstraat 9, Prinsenbeek

01 Opening   

De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom op deze 60ste jaarvergadering. De middag is begonnen met een sobere (door een misverstand binnen het bestuur was het koor "Viva la Musica" niet uitgenodigd) RK Dienst verzorgd door Gini van der Korput en Lucy Aarts. De voorzitter dankt hen voor hun medewerking.

In het afgelopen jaar zijn 34 leden overleden; de voorzitter vraagt om 1 minuut stilte om hen te gedenken.

Ad Meulemans is bereid gevonden om de na de vorige jaarvergadering nog vacante plaats in het bestuur in te vullen. Naar de leden toe is dit schriftelijk gecommuniceerd.

02 Mededelingen

a. Op 30 juni aanstaande zal het dak van de Zilverberk worden vervangen. Het gebouw zal daarom voor een periode van 3 tot 4 weken gesloten zijn voor alle activiteiten.

Vervanging van het dak is begroot op € 80.000; bekostiging door fondsbijdragen; bovendien zal vervanging een positief effect hebben op de energiekosten.

Om de prijs enigszins te drukken is er voor 2 tot 3 dagen in de eerste 2 weken nog hulp van  vrijwilligers nodig. Hebt u tijd en wilt u helpen dan kunt u dit melden bij het KBO-bestuur en/of Ad Meulemans.

b. Viering van het 60-jarig lustrum van de KBO zal plaatsvinden op zaterdag 11  en zondag 12 oktober 2014 van 13.00 tot 17.00 uur in de grote zaal van de DrieLinden.

Voorlopig programma: ontvangst met koffie en lekkers, optreden door cabaretgroep Gestrikt en afsluiting met een drankje. Dit alles wordt de leden gratis aangeboden.

In Museum De Rijf aan de Vijverstraat zal een expositie worden georganiseerd, waarop foto's, films en andere materialen te zien zullen zijn. Heeft u nog materialen, waarvan u vindt dat deze op de expositie thuis horen, dan vragen wij u om deze voor de duur van de tentoonstelling af te staan. Uiteraard krijgt u alles naderhand weer terug.

De expositie zal zijn op de zondagen 7 september en 5 oktober van 13.00 tot 16.30 uur en de toegang is gratis.

Contactpersonen Wout Timmers, Piet Houtepen, Josien van Melis.

c. Om vervanging van het dak van de Zilverberk te kunnen bekostigen wordt op zaterdag 12 april van 19.00 tot 23.30 uur een galadiner in de Zilverberk georganiseerd. Kosten € 48.50 p.p. voor diner met bijbehorende wijn, muziek, veiling schilderijen en andere spulletjes. U kunt nog inschrijven, er zijn nog tafels vrij.

d. Rabobank clubactie: met een persoonlijke stemcode mogen leden van de Rabobank 5 stemmen uitbrengen op een club/vereniging/stichting (maximaal 2 stemmen op dezelfde vereniging/stichting) van donderdag 3 t/m maandag 14 april. Tot 1 maart was er de mogelijkheid om lid te worden en te mogen stemmen in 2014. Rabobank Breda stelt in 2014 voor de Rabobank Clubkas Campagne € 40.000 beschikbaar. De waarde van een stem wordt berekend aan de hand van het totaal uitgebrachte stemmen en het beschikbare budget. Hoe meer stemmen er op een club worden uitgebracht, hoe meer geld ontvangen wordt.

Op de vrijdagen 4 en 11 april tussen 14.00 en 16.00 uur geven wij u de mogelijkheid om te stemmen in het computerlokaal van de Zilverberk. U kunt ook uw stembiljet met stemcode inleveren bij de Zilverberk, dan zullen wij voor u stemmen. Wij roepen u op om in ieder geval te gaan stemmen!

Rekeninghouders kunnen kosteloos lid worden van de Rabobank en dit geeft u voor een volgend jaar de mogelijkheid om mee te stemmen.

e. Voor het project JONG-OUD worden vrijwilligers gevraagd om ieder voorjaar op de basisscholen voorlichting te geven over vroeger/oud-Prinsenbeek.

Heeft u tijd en belangstelling dan graag contact opnemen met Henk Bulkmans.

f. Voor mei a.s. staat de verhuizing van Hagedonk naar het nieuwe Zorgcentrum gepland.

g. Gepland is dat in Gertrudisoord op de plek waar in 2009 en 2010 23 seniorenwoningen zijn afgebroken 20 sociale woningen voor ouderen worden gebouwd.

h. Bijeenkomst voor nieuwe leden op vrijdag 4 april om 10 uur.

i. Informatie-ochtend over Veiligheid op vrijdag 25 april om 10 uur. Te behandelen onderwerpen: bedreiging, overval/beroving, oplichting/fraude, woninginbraak,  insluipingen en veiligheid bij pinautomaten en in winkels.

j. Op initiatief van de Zonnebloem zijn de 4 koffie-ochtenden op zondag per maand terug gebracht naar 1 zondagochtend per maand. Onlangs heeft overleg tussen de Zonnebloem en de KBO plaatsgevonden over het gerucht/misverstand dat KBO hiervan de reden zou zijn. In dit overleg is afgesproken dat er in mei een evaluatie zal plaatsvinden over de zondag en bestaat alsnog de mogelijkheid om terug te gaan naar iedere zondag koffie-ochtend.

k. Informatiepunt Prinsenbeek is 2 weken geleden op vrijdagochtend (9.30-11.30 uur) gestart in zorgcentrum Hagedonk en verhuist t.z.t. mee naar het nieuwe zorgcentrum. Het wordt bemand door vrijwilligers van de KBO en WIJ-Hagedonk. De werkgroep, die ook het contact met de Gemeente onderhoudt, bestaat uit KBO, WIJ, Thebe en de Dorpsraad Prinsenbeek.

HHH et informatiepunt is bedoeld voor ADVIES en iedereen, jong en oud, kan hier terecht met vragen over onder meer wonen, zorg, ontspanning, beweging, cursussen, geldzaken, welzijn, mantelzorg en vrijwilligerswerk. Voor paspoort, rijbewijs etc. moet u nog altijd naar Breda.

Het infopunt wordt altijd bemand door 2 personen en we zijn dan ook nog op zoek naar meer vrijwilligers.

03. Notulen algemene ledenvergadering 21 maart 2013

Notulen zijn gemaakt en worden voorgelezen door Ton Broks en zullen morgen op de website worden geplaatst.

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld met dank aan Ton.

04. Jaarverslag 2013

In kader van bezuiniging (kosten boekje € 700) zal het Jaarverslag 2013 op de website worden0 geplaatst. Voor echt belangstellenden is het boekje nog wel beschikbaar en zal op aanvraag worden geprint. U kunt inschrijven na de vergadering bij Rienus Huijbregts.

05. Financieel verslag 2013.

De penningmeester van de KBO, Ton Broks, geeft toelichting op getoonde sheets.

Verloop ledenbestand: 23 leden minder; beschikbare gelden per lid € 10,07 per jaar.

Opbrengsten van de bar worden gebruikt om gebouw/huur te betalen. Voor vervanging inboedel moet ruim gereserveerd worden.

Speerpunt voor 2014: vervanging van het dak.

06. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuw lid

De kascontrole is uitgevoerd door Frank Vergroesen, Piet Vos en Jan Wildhagen. Naast controle van de boeken is ook het vermogen van de KBO per 31-12-2013 gecontroleerd.

Frank Vergroesen meldt dat de boeken volledig in orde zijn bevonden en stelt voor het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering stemt hiermee van harte in.

Aftredend lid van de kascontrolecommissie is Piet Vos; Rini Weterings is bereid deze taak over te nemen.

07. Financieel verslag 2013 Stichting De Zilverberk

De penningmeester van Stg De Zilverberk, Huib Jansen, geeft toelichting op de getoonde sheets.

08. Bestuursverkiezing

De volgens rooster aftredende bestuursleden, Wender de Beet en Lies Meeuwissen, hebben zich herkiesbaar gesteld en beiden worden herkozen met volledige instemming van de vergadering.

09. Ontwikkelingen KBO Brabant versus Unie KBO

Mededeling: ons bestuurslid Piet Houtepen is toegetreden tot het bestuur van KBO Brabant.

Inzet voor 2013 was: geen toetreding tot Unie, evt. wel groeien naar Seniorenraad, minder afdracht (afdracht 2013 was € 11,93 per lid per jaar). Jammer genoeg blijft de afdracht gehandhaafd.

Inzet voor 2014: T.a.v. discussiestuk Regiovorming (als reactie op transitie AWBZ-WMO) hebben onlangs 4 regiovergaderingen plaatsgevonden, hiervan zijn de resultaten en conclusies nog niet bekend. Onze inbreng: stemverhouding Oost-West niet evenredig; geen vaste afdracht per cluster; autonomie moet bij afdelingen blijven; niet persé aanpassingen doen n.a.v. overheidsbeleid.

T.a.v. discussiestuk Participatiesamenleving geldt dat we geen tweede "Zonnebloem" willen worden.

KBO Prinsenbeek vormt, samen met KBO Liesbos, een commissie met als taak: groeien naar een kleinere afdracht d.m.v. prioriteiten stellen, bezien wat afdelingen zelf kunnen en waar ondersteuning nodig is.

Wim Langen vraagt naar de hoogte van de salarissen van de beroepsmensen bij KBO Brabant en wat zij hiervoor te bieden hebben aan de afdelingen. Hoogte van de salarissen is niet exact bekend, maar lijkt niet te hoog. Wel is er reeds overleg over de inzet/uren van de beroepsmensen (cafetariamodel).

Frank Vergroesen vraagt naar de kosten van "Ons". Dit is ongeveer € 1 per lid per jaar.

10. Attentieregeling vrijwilligers

Het bestuur waardeert de inzet van alle vrijwilligers zeer en toont dit regelmatig d.m.v. een attentie etc. In het verleden is echter onderscheid gemaakt in de waardering tussen de verschillende functies van de vrijwilligers.

Het bestuur vraagt u om mee te denken over een nieuwe, passende attentieregeling, die voor alle vrijwilligers zoveel mogelijk gelijk zal zijn. 

Alle ideeën en suggesties zijn welkom.

11. Rondvraag

-Lisa Wijnen vraagt naar verslag over de activiteiten; deze zijn te vinden op de website, evt. kan een boekje gevraagd worden (zie punt 4 van dit verslag).

-Rini Weterings vraagt naar begroting; deze zal zeker komend jaar worden toegevoegd.

-Jan Bastiaansen vraagt wie de eigenaar is van de grond om De Zilverberk; dit is de Gemeente.

-Piet Vos stelt voor om voor de Raboclubactie leden actief te informeren/werven.

-Wim Langen meldt dat iedereen met een rekening bij de Rabobank kosteloos lid kan worden en dan ook nog een magazine ontvangt.

-Jan van Dijk vraagt naar de zondag-koffieochtend: dit is een zaak van Zonnebloem.

12 Sluiting

De voorzitter bedankt nogmaals alle vrijwilligers voor hun grote inzet in het afgelopen jaar.

Niets meer aan de orde zijnde sluit hij de vergadering en dankt iedereen voor hun komst.

W. de Beet                                                                Josien van Melis

voorzitter                                                                   notulist

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.