JAARVERSLAGEN

Verslag 66ste Statutaire Ledenvergadering KBO Prinsenbeek

concept-VERSLAG  66ste STATUTAIRE LEDENVERGADERING KBO PRINSENBEEK

                                                             vast te stellen in de ledenvergadering van 2021

Datum:           donderdag 5 maart 2020

Locatie:          Ontmoetingscentrum De Zilverberk, Schoolstraat 9, Prinsenbeek

Welkom met een kopje koffie/thee met traktatie.

01 Opening   

In aanwezigheid van ongeveer 100 leden opent de vice-voorzitter, Ad Meulemans, de vergadering en heet eenieder van harte welkom op deze 66ste jaarvergadering. In het afgelopen jaar zijn 20 leden overleden, waarvoor 1 minuut stilte wordt gevraagd om hen te gedenken.

Mededelingen/aanvullingen op de agenda:

 1. Ad Meulemans is aftredend en niet herkiesbaar.
 2. Afwezig door ziekte: voorzitter Wender de Beet, en bestuurslid Rienus Huijbregts.
 3. Sjan Franken zal notuleren omdat Josien van Melis nog herstellende is.
 4. Jan van Genesen vraagt het woord, voorzitter verplaatst verzoek naar de rondvraag.
 1. Notulen algemene ledenvergadering 21 maart 2019

Notulen zijn gemaakt door Josien van Melis, secretaris, en worden ongewijzigd vastgesteld, met dank aan Josien.

 1. Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019 is ter vergadering beschikbaar voor alle aanwezigen en is terug te vinden op de website. Ad Meulemans leest het voorwoord van de voorzitter voor. Verder neemt hij vanaf blad 8 het verslag in hoofdpunten door. Al met al een druk bezocht jaar.

Opmerking inzake jaarverslag 2019: op blad 3 ontbreekt bij carnaval: Dijo van Gils. Secretaris zal deze alsnog toevoegen.

 1. Financieel verslag 2019

Financieel verslag 2019 is voor aanvang van de vergadering uitgedeeld aan alle aanwezigen. De penningmeester, Ton Broks, geeft toelichting middels een PowerPoint presentatie.

Ledenbestand per 31-12-2019: 1236 dit is een toename van 16 leden ten opzichte van 2018.

Contributie is gehandhaafd op € 22, afdracht aan KBO Brabant € 11,93, wat betekent dat per lid

€ 10,07 per jaar beschikbaar is.

Wij wachten nog op de uitspraak van de rechtbank inzake de subsidie over 2018 van de Gemeente Breda. Voor 2019 is de subsidie aanvraag door de Gemeente afgewezen.

Energiekosten zijn gestegen doordat de energie vretende airco de hele zomer in 2019 heeft moeten draaien.

Het bestuur stelt voor het positieve resultaat van €  1.935,58 ten gunste van het eigen vermogen te brengen.

De contributie voor dit jaar bedraagt nog € 22,00 per lid. Voor het jaar 2021 zal de contributie worden verhoogd met € 2,00 in verband met enerzijds een hogere afdracht aan KBO Brabant van

€ 1,00 en anderzijds € 1,00 voor onze vereniging. De consumptieprijzen zullen niet worden verhoogd hoewel de BTW afgelopen jaar is verhoogd van 6 naar 9 % en wij wellicht de komende jaren geen gemeentelijke subsidie meer gaan ontvangen.

De afdracht aan KBO Brabant zal in 2020 bedragen € 11,93 en € 12,93 in 2021.

 

 1. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuw lid

De kascontrole is uitgevoerd op woensdag 19 februari 2020, door de heren Wil Vriens, Jan van der Bom en Rinie Peemen. Naast controle van de boeken is ook het vermogen van de KBO per 31-12-2019 gecontroleerd.

Rinie Peemen meldt dat de kascommissie volledige inzage heeft gekregen in de boeken en dat deze volledig in orde zijn bevonden, De inkomsten klopten met de onderliggende bescheiden. De uitgaven zijn door de onderliggende rekeningen gedekt.

Tevens hebben wij het vermogen van de vereniging gecontroleerd. Wij zijn van oordeel dat onderstaand overzicht een getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van de geldmiddelen op 31 december 2019.

Aftredend lid van de kascontrolecommissie is Wil Vriens. De heer Frans Bastiaansen is bereid gevonden deze taak over te nemen.

 1. Financieel verslag 2019 Stichting De Zilverberk

De penningmeester van Stichting De Zilverberk, Huib Jansen, geeft een toelichting op de cijfers middels een PowerPoint-presentatie.

De kascontrole over 2019 heeft nog niet plaats gevonden, daarom zijn de getoonde cijfers onder voorbehoud van goedkeuring door de kascontrolecommissie.

Het bestuur van Stichting De Zilverberk werkt momenteel aan een investeringsplan voor uitbreiding van het gebouw. Waarbij ook de airco vervangen zal worden omdat deze inmiddels 20 jaar oud is en energie vreet.

Er worden nog geen zonnepanelen geplaatst, omdat dit een investering vergt van minimaal

€ 40.000,-- en daarmee kan nog niet alle benodigde elektra worden opgewekt.

Wel wordt onderzocht of het met beschikbare subsidies later wel mogelijk is zonnepanelen te plaatssen.

 1. Bestuursverkiezing

Wim Batist is volgens rooster aftredend en heeft zich herkiesbaar gesteld.

Ad Meulemans treedt af vanwege drukke werkzaamheden elders. Ad blijft de klusploeg aansturen.

Als kandidaat voor de functie van penningmeester wordt voorgedragen: Sjan Franken. Zij heeft de afgelopen maanden stage gelopen bij Ton Broks en is bereid zijn taken over te nemen. Zijn geen bezwaren tegen deze kandidaat stelling. Sjan gaat vanaf heden de taken van Ton overnemen. Ton blijft nog wel aan als bestuurslid.

Een ruime meerderheid van de aanwezigen stemde in met het aanblijven van het huidige bestuur.

 1. Wat verder ter tafel komt en rondvraag.
 2. Jan van Genesen krijgt het woord. Hij komt terug op de bestuursverkiezing van het afgelopen jaar. Hij zegt dat dit niet volgens de regels is gegaan.

Vorig jaar heeft voorzitter Wender de Beet al aangegeven dat deze wijze van bestuursverkiezing niet volgens de statuten is. Maar omdat de statuten nog dateren uit de tijd dat een goedwillende vrijwilliger de zaak kon runnen. Hij heeft toen de aanwezige leden gevraagd om toch akkoord te gaan met het gevoerde beleid en het aanblijven van alle bestuursleden in de bestaande samenstelling. Een ruime meerderheid is toen akkoord gegaan met het aanblijven van het huidige bestuur. Dus dit kan nu niet opnieuw ter discussie worden gesteld.

Jan wil toch discussie voeren met bestuur. Op verzoek van de vergadering wordt deze discussie niet verder gevoerd tijdens deze vergadering omdat dit een conflict is tussen Jan en het bestuur. Afgesproken wordt dat Jan wordt uitgenodigd door het bestuur om de zaak voor eens en voor altijd af te sluiten. Jan vraagt of daar dan wel alle bestuursleden bij aanwezig zijn.

 1. Piet Houtepen neemt ook nog het woord hij vindt het jammer dat Jan op deze wijze wordt weggezet en vraagt applaus voor het geen Jan voor de vereniging heeft gedaan.

Ad Meulemans geeft aan dat het bestuur altijd grote waardering heeft gehad voor hetgeen Jan heeft gedaan. Jan heeft meerdere malen aangegeven geen afscheid te willen, dat heeft het bestuur gerespecteerd.

 

 1. Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezige leden voor hun komst en niets meer aan de orde zijnde sluit hij de vergadering.

Wim Batist bedankt Ad Meulemans voor zijn jarenlange inzet en overhandigt een bloemetje en een kistje wijn.

Onder het genot van een drankje en een hapje is de middag afgesloten met een optreden van Rens Kouwenberg die ons met muziek en liedjes vermaakte.

Ad Meulemans, vice-voorzitter                                                         Josien van Melis, secretaris

Verslag 65ste Statutaire Ledenvergadering KBO Prinsenbeek

VERSLAG  65ste STATUTAIRE LEDENVERGADERING KBO PRINSENBEEK

Datum:           donderdag 21 maart 2019

Locatie:          Ontmoetingscentrum De Zilverberk, Schoolstraat 9, Prinsenbeek

Welkom met een kopje koffie/thee met traktatie.

01 Opening   

In aanwezigheid van bijna 140 leden opent de voorzitter, Wender de Beet, de vergadering en heet eenieder van harte welkom op deze 65ste jaarvergadering. In het afgelopen jaar zijn 38 leden overleden, waarvoor 1 minuut stilte wordt gevraagd om hen te gedenken.

Mededelingen/aanvullingen op de agenda:

 1. Ook Ad Meulemans (vanwege persoonlijke redenen niet aanwezig bij deze vergadering) is volgens rooster aftredend en heeft zich herkiesbaar gesteld.
 2. Er hebben zich 2 kandidaten voor het bestuur gemeld, te weten Jan van Genesen en Toon Houtepen.

Hierna vervolgt de voorzitter met zijn voorwoord, terug te vinden in het JAARVERSLAG 2018.

 1. Notulen algemene ledenvergadering 8 maart 2018

Notulen zijn gemaakt door Josien van Melis, secretaris, en worden ongewijzigd vastgesteld. 

 1. Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018 is ter vergadering beschikbaar voor alle aanwezigen en is terug te vinden op de website.  Er zijn geen vragen over het Jaarverslag 2018.

 1. Financieel verslag 2018

Financieel verslag 2018 is ter vergadering uitgedeeld aan alle aanwezigen. De penningmeester, Ton Broks, geeft toelichting middels een powerpoint presentatie.

Ledenbestand per 31-12-2018: 1220 dit is een vermindering van 5 leden in 2018.

Contributie is gehandhaafd op € 22, afdracht aan KBO Brabant € 11,93, wat betekent dat per lid € 10,07 per jaar beschikbaar is.

Wat KBO Brabant zoal met dit geld doet is terug te vinden op hun website, www.kbobrabant.nl .

Er loopt nog een aanvraag voor subsidie 2018 van € 5.000 bij de Gemeente.

Energiekosten zijn door alle bouwtechnische maatregelen drastisch omlaag gebracht.

In 2018 is een positief resultaat geboekt van € 3.121,22, dat ten gunste is gebracht van het eigen vermogen.

04a. Begroting 2019

Begroting 2019 is gevoegd bij het financieel verslag 2018. Contributie wordt in 2020 voor het 7de jaar op rij gehandhaafd op € 22 per lid.

 1. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuw lid

De kascontrole is uitgevoerd op 20 februari 2019 door de heren Wil Vriens, Dijo van Gils en Rinie Peemen. Naast controle van de boeken is ook het vermogen van de KBO per 31-12-2018 gecontroleerd.

Dijo van Gils meldt dat de kascommissie volledige inzage heeft gekregen in de boeken en dat deze volledig in orde zijn bevonden, bedankt de penningmeester en stelt voor hem te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering stemt hiermee van harte in.

Aftredend lid van de kascontrolecommissie is dhr. Dijo van Gils. Dhr. Jan van der Bom is bereid gevonden deze taak over te nemen.

 

 1. Financieel verslag 2018 Stichting De Zilverberk

Daar de penningmeester van Stg De Zilverberk, Huib Jansen, niet bij deze vergadering aanwezig kon zijn, geeft de voorzitter van de stichting, Wender de Beet, toelichting op de cijfers middels een powerpoint-presentatie.

De kascontrole over 2018 heeft plaats gevonden op 20 maart 2019 en de boeken zijn volledig in orde bevonden, waarvan dhr. Dijo van Gils namens de kascommissie getuigt.

Het bestuur van Stichting De Zilverberk werkt momenteel aan een meerjarig investeringsplan voor onderhoud en renovering van het gebouw, waarbij zeker ook aandacht is voor zonnepanelen.

 1. Bestuursverkiezing

Lies Meeuwissen is volgens rooster aftredend en heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Hoewel niet meer als bestuurslid, heeft Lies aangegeven om als lid een groot deel van haar huidige werkzaamheden te blijven doen. De voorzitter bedankt haar voor haar grote inzet in de afgelopen jaren en overhandigt een bloemetje en een kistje wijn.

Rienus Huijbregts, Josien van Melis, Ad Meulemans en Louis Smits zijn volgens rooster aftredend en hebben zich herkiesbaar gesteld.

De voorzitter geeft vervolgens een beschrijving van alle taken die onze bestuursleden uitvoeren en die ook van hen worden verwacht. Een lange lijst van werkzaamheden waarbij het belangrijk is dat er een team staat, waardoor alle activiteiten worden afgedekt. Bij de samenstelling van het bestuur moet dus heel erg gelet worden op ieders specifieke kwaliteiten.

Steeds vaker wordt daardoor niet één enkele kandidaat voorgedragen, maar een heel team.

Natuurlijk is dat tegen de statuten, maar die dateren nog uit de tijd dat een goedwillende vrijwilliger de zaak kon runnen. Ook in De Stem van 14 maart j.l. kon u o.a. lezen "Het runnen van een ontmoetingscentrum/buurthuis is meer dan het organiseren van activiteiten. Wetgeving en strenger beleid vergen een professionele aanpak".

We praten hier, in de Zilverberk als Seniorenvereniging KBO, over een bedrijf met een exploitatiebegroting van € 120.000 per jaar en 135 vrijwilligers. In het jaarverslag kon u lezen wat dit bestuur, samen met de vele vrijwilligers tot stand heeft gebracht.

Op basis van voorgaande (in beknopte versie) vraagt de voorzitter aan de vergadering om akkoord te gaan met het gevoerde beleid en het aanblijven van dit bestuur in de huidige samenstelling door middel van hand opsteken.

Een ruime meerderheid van de aanwezigen stemde in met het aanblijven van het huidige bestuur.

 1. Wat verder ter tafel komt en rondvraag.
 2. Op de vraag of er voldoende opvolging is als een bestuurslid uitvalt, geeft de voorzitter aan dat binnen het bestuur voor iedere functie een back-up is aangewezen, die taken kan overnemen.
 3. Op de vraag of het bestuur niet uit een oneven aantal leden zou moeten bestaan wordt aangegeven dat bij staking van de stemmen, de voorzitter bepaalt.
 4. Op de vraag of vrijwilligers niet ieder jaar op een etentje zouden moeten worden getrakteerd, geeft de voorzitter aan dat een aantal jaren geleden, in overleg met de vrijwilligers, voor het volgende gekozen is: jaarlijks aan het einde van het jaar een gezellige vrijwilligersochtend waarbij een kleine attentie wordt uitgereikt en 2-jaarlijks een etentje.
 5. Gevraagd wordt aan de bestuursleden om meer acte de présence te geven in de Zilverberk.

 

 1. Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezige leden voor hun komst en niets meer aan de orde zijnde sluit hij de vergadering.

Onder het genot van een drankje en een hapje is de middag afgesloten met een optreden van "'t Ploegeske" dat ons met hun liedjes meenam op reis door heel Europa.

Wender de Beet, voorzitter                                                   Josien van Melis, secretaris

JAARVERSLAG 2018

JAARVERSLAG 2018

 

VOORWOORD door de voorzitter

Eens per jaar, en ieder jaar weer, dient er een voorwoord bij het jaarverslag geschreven te worden. Best wel lastig, want de jaren lijken meestal op elkaar.

2018 was evenwel anders. Het was een roerig jaar! Er waren veel negatieve invloeden en er was weinig voldoening. Besturen geeft op deze wijze nauwelijks nog plezier.

Maar dan zie je weer die 600 tot 700 bezoekers per week in De Zilverberk en dan krijg je na een bijeenkomst weer die goed bedoelde bedankjes. Ja, dat gebeurt gelukkig ook en dat geeft de burger dan weer moed. Dan besef je weer waarvoor en voor wie je het doet.

Er is zoveel om dankbaar voor te zijn. Een prachtige accommodatie in eigen bezit, 135 enthousiaste en goede vrijwilligers, een stevige en gezonde financiële situatie, een ledental dat toch zo goed als helemaal op peil blijft en vele gezellige momenten. Daarbij is de contributie en zijn de consumptieprijzen al 6 jaar gelijk. En dat in een tijd dat vele verenigingen zich afvragen of ze de huur nog wel kunnen opbrengen en hun voortbestaan onder druk staat.

Wij kunnen dan ook welgemoed en optimistisch ons dertiende lustrum gaan vieren. De lustrumcommissie heeft al hard gewerkt en de invulling van de festiviteiten is zo goed als rond. Het wordt een leuk en gratis programma en wij hopen dan ook velen van jullie te mogen ontvangen.

Er blijft dan ook voldoende reden om de vele vrijwilligers te danken voor hun inzet, ieder op zijn of haar eigen wijze. Het bestuur is er blij mee en hoopt nog vele jaren op hun inbreng te mogen rekenen.

Wender de Beet

Voorzitter Seniorenvereniging KBO Prinsenbeek

 

 

BESTUUR van KBO afdeling PRINSENBEEK per 31 december 2018

voorzitter                    dhr. Wender de Beet,                        tel. 5417407    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

secretaris                     mvr. Josien van Melis             tel. 5416947    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

penningmeester          dhr. Ton Broks                       tel. 5410620    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

vice-voorzitter                        dhr. Ad Meulemans               tel. 5413268    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2e secretaris                 dhr. Rienus Huijbregts           tel. 5419220    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2e penningmeester      dhr. Wim Batist                     tel. 5415173    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

lid                               mevr. Lies Meeuwissen          tel. 5415218    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

lid                               dhr. Louis Smits                     tel. 5412628    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Iedere eerste donderdagochtend van de maand is er een bestuursvergadering.

ACTIVITEITENGROEPEN

BESTUURSVERANTWOORDELIJKEN voor de vaste ACTIVITEITENGROEPEN

biljarten – vrijwilligers - sjoelen                                                        dhr. Wender de Beet 

bridge – fietsen – jokeren – Engels                                                  dhr. Ad Meulemans

reanimatie                                                                                         dhr. Rienus Huijbregts

koersbal – dansen – line-dance                                                         dhr. Ton Broks

computerproject – stoelgym                                                             dhr. Wim Batist                    

bingo – handwerken – reizen – carnaval - modeshow                      mvr. Lies Meeuwissen

jong/oud – koor – rikken - reizen                                                      dhr. Louis Smits        

 

BILJARTCLUB "CARAMBOLE"                                 donderdagavond 19.30 - 22.30 uur

Aantal leden 10.

Contributie € 10,- per jaar; spelsoort driebanden. 

voorzitter/penningmeester dhr. Gerard Huijbregts, 076-5415683, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

secretaris dhr. Rien v.d. Avoird, 076-5413223, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

BILJARTVERENIGING "ONS HUIS"             maandag- en vrijdagmiddag 13.00-17.00 uur

Aantal leden 36.

Contributie € 20,00 per jaar; spel in competitieverband.                                        

voorzitter dhr. Paul van Halderen, 076-5812450, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

secretaris dhr. Frans Wildhagen, 076-5413323,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

penningmeester dhr. Rien Peemen, 076-5410428, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

wedstrijdleider dhr. A. Vrolijk, 076-5410289, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

BILJARTCLUB V.O.P                                                     maandagavond van 18.00 - 22.30 uur

Aantal leden 18.

Eigen bijdrage: € 10,-- per jaar; -spelsoort libre-. 

voorzitter dhr. Kees Aarts, 076-5412404, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

secretaris/penningmeester dhr. Guust de Graaf, 076-5413702, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

BILJARTEN DAMES                                                       woensdagochtend van 9.30 - 12.00 uur

Aantal leden 6.

Eigen bijdrage: € 10,00 per jaar.                   

activiteitenbegeleider dhr. M.J. (Sjors) Tax, 076-5414793.

 

BINGO                                             laatste dinsdagmiddag van de maand van 13.30 tot 16.30 uur

Kosten per kaart € 3,00 voor gehele bingo; loterij € 1,00 voor 10 loten.

coördinator mvr. L. Meeuwissen, 076-5415218, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

BRIDGE ALERT'99                                  dinsdagavond in competitieverband vanaf 19.15 uur

Aantal leden 28.

Eigen bijdrage € 15,--  per jaar.

voorzitter dhr. Ad Marijnes, 076-5875654 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

secretaris mvr. N. Sweep, 076-5416869, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

BRIDGECLUB "DE ZILVERBERK"                           woensdagmiddag 13.00 – 17.00 uur

Aantal leden 82.

Contributie € 17,00 per jaar; spel in competitieverband.

Zomercompetitie € 1,00 per persoon per speeldag.

voorzitter dhr. Huub van 't Westeinde,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

secretaris mvr. Marion Holleman, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

penningmeester mvr. Corrie Meeuwissen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

COMPUTERPROJECT                            in voor- en najaar op verschillende dagdelen

                        inloopmiddag op donderdag van 13.30 tot 15.30 uur behalve in de schoolvakanties

Eigen bijdrage varieert van € 35 tot € 65 per cursus.

dhr. Dijo van Gils, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

DANSEN                                                      volgens agenda op vrijdagavonden 19.30 tot 22.30 uur

Toegang voor leden gratis.

coördinator dhr. Ton Broks, 076-5410620, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

ENGELS CONVERSATIE           oktober t/m maart maandagmiddag 13.00 – 14.30 uur

Aantal leden 9.

Eigen bijdrage € 70,00 per jaar.

Docenten: mvr. Joan van den Berg, 076-5415376, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

en mvr. José Bogtrop,  06-13257136.

 

FIETSEN                                         dinsdagmiddag vertrek om 13.15 uur vanaf De Zilverberk

Aantal deelnemers 30.                                                                                  en 2 dagtochten per jaar

Bijdrage voor "lief- en leedpotje" € 5,00.

fietsgids/voorzitter dhr. Jos Luyckx, 076-5422632

fietsgids/secretaris dhr. Piet Verstraeten 076-5876233

penningmeester A. Timmers, 076-5415345

HANDWERKEN                                                    woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur

Aantal deelnemers 5 à 10.

groepsvertegenwoordiger mvr. Ria Frijters, 06-23755359

groepsvertegenwoordiger mvr. Riet Bastiaansen, 076-5420215, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   

JOKEREN                                                   september-juni: vrijdagmiddag 13.00 tot 17.00 uur

                                                                       in de zomer vrij jokeren op de vrijdagmiddag

Aantal leden 21.

Contributie € 20,00 per jaar.

voorzitter/secretaris/penningmeester mvr. Anneke Beerens, 076-5414104, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

medeleiding mvr. Toos Haast, 076-5414821

JONG-OUD WERKGROEP is enkele keren per jaar actief met de Prinsenbeekse basisscholen

Organisatie door dhr. Piet van Beek, 076-5424282, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

en mvr. Adje Langen-de Jong, 076-5414450, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KOERSBALCLUB  "DE ZILVERBERK"  maandag- en donderdagmiddag 13.30 tot 15.30 uur

                                                                                              donderdagavond 19.30 tot 21.30 uur

Aantal leden 39.

Contributie € 10,00 per jaar.

voorzitter dhr. Toon Luiken, 076-5412833

secretaris dhr. Piet van Beek, 076-5424282, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

penningmeester mvr. Naantje Vissers, 076-5412592

 

KOOR  "VIVA  LA  MUSICA"                                       maandagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur

Aantal leden 40.

Contributie € 55,00 per jaar.

voorzitter dhr. Huub van 't Westeinde, 076-5146626, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

secretaris mvr. Niesje van de Maas, 076-5414122, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

penningmeester mvr. Lya Vermeulen, 076-5873313, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

dirigente mvr. A. Hage, pianist dhr. B. Brouwer

LINE DANCE                                             woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur 

Aantal leden 25.

Contributie € 100,00 per jaar.

voorzitter mvr. Joke Moelands, 076-5415232, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

secretaris mvr. Annelies Franken, 076-5429305, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

penningmeester dhr. Rien Meeuwissen, 076-5222434, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

REIZEN/CARNAVAL                                          meer-daagse reis (midweek) en dagreizen

                                                                                  organiseren van een carnavalsmiddag

organisatie dhr. J. van der Bom, 076-5413749, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

RIKKEN                                                      dinsdagmiddag in competitieverband 13.30 tot 17.00 uur

                                               maandagavond leren rikken/beter leren rikken 19.00 tot 22.00 uur

Aantal leden 56.

Contributie € 20,00 per jaar.

voorzitter/algemeen wedstrijdleider dhr. Henk Bulkmans, 06-17860729, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

secretaris mvr. Ria Bulkmans, 076-5414224, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ondersteuner algemeen dhr. W. Timmers, 076-5414193, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

SCHILDEREN/TEKENEN                                  woensdagochtend tot en met juli 2018

 

SJOELEN  "DE ZILVERBERK"                                   woensdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur

Aantal leden 13.

voorzitter mvr. Joke van de Corput, 06-20982866, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

secretaris mvr. Ans Hage, 076-5413095

 

SJOELCLUB  "D.O.S."                                         maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur

Aantal leden 19.

Contributie € 42,00 per jaar.

voorzitter/secretaris mvr. Corry Graumans, 076-5496169, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

penningmeester mvr. Tiny Kloosterman, 076-5420029, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

STOELGYM                                                                       donderdagavond van 18.30 tot 19.15 uur

Aantal leden 23.

Contributie € 25,00 per jaar.

voorzitter mvr. Cor Houtepen, 076-5420103, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

WERKGROEPEN

 

ADVENTSVIERINGEN

Organisatie van de jaarlijkse adventsvieringen in de Zilverberk.

Coördinatie: dhr. Ad Meulemans, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Leden: mvr. Lies Meeuwissen, mvr. Riet van Aert, dhr. Ton Broks.

 

AED/REANIMATIE

De AED (Automatische Externe Defibrillator) is een apparaat dat wordt toegepast bij een hartstilstand. De AED geeft een elektrische schok af waardoor het hartritme weer op gang kan worden gebracht. De overlevingskans neemt hierdoor aanzienlijk toe.

De werkgroep bestaat uit een 20-tal vrijwilligers die jaarlijks worden bijgeschoold om het vak Reanimatie en AED-bediener te kunnen uitoefenen.

Coördinatie: dhr. Rienus Huijbregts, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

BEHEER en VERHUUR ZILVERBERK

Hoofdbeheerder van Ontmoetingscentrum De Zilverberk is dhr. Ad Dierckxsens, die wordt ondersteund door een 6-tal assistent-beheerders/ondersteuners.

Voor het huren van ruimte in de Zilverberk kunt u allèèn terecht bij Rienus Huijbregts en/of Ad Dierckxsens. Afspraken worden vastgelegd na retourzending contract en/of bevestiging via mail.

Coördinatie: dhr. Rienus Huijbregts, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

 

BELASTINGINVULHULP

De belastinginvullers van onze vereniging zijn dhr. Wim Batist, mvr. Marian van Dongen, dhr. Huib Jansen, dhr. Wim Langen, mvr. Josien van Melis, dhr. Jack van Noort, dhr. Wout Timmers en mvr. Elly van Vliet.

Zij zijn verplicht om jaarlijks een bijscholingscursus (was in 2018 op 24 januari te Etten-Leur) te volgen en hebben een legitimatiebewijs.

Ook is aan leden, in 2018 op 9 maart, de mogelijkheid geboden om in de Zilverberk zelf, onder leiding, te oefenen met het invullen van belasting op de computer.

Coördinator belastinginvullers: dhr. Wim Batist, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

BIKS BLAOSFESTIJN

Organisatie van de jaarlijkse vertegenwoordiging van de KBO bij het Biks Blaosfestijn.

Coördinator: mvr. Josien van Melis, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Leden: mvr. Lies Meeuwissen, dhr. Rienus Huijbregts, mvr. Riet van Aert, dhr. Wil Vriens.

GASTVROUWEN/-HEREN

Ongeveer 25 vrijwilligers voorzien bezoekers van de Zilverberk van koffie/thee en/of een drankje.

Coördinator: mvr. Lies Meeuwissen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KLUSPLOEG

Door een 14-tal vrijwilligers worden regelmatig onderhoud- en schoonmaakwerkzaamheden en andere klussen aan en in de Zilverberk verricht.

Coördinatoren: dhr. Ad Meulemans, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en dhr. Frits Elzerman, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

LIEF EN LEED

Verzorging attenties, felicitatie- en condoleancekaarten.

Regelen van H. Missen ter nagedachtenis overleden leden.

Dit wordt verzorgd door mvr. Riet van Aert-Verdonk, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

OUDERENADVISEURS

Onze afdeling kent de volgende ouderenadviseurs: mvr. Joan Batist, mvr. Marian van Dongen, dhr. Piet Houtepen, dhr. Rienus Huijbregts, dhr. Wim Langen, mvr. Josien van Melis, dhr. Louis Smits, mvr. Helma Spierings, dhr. Wout Timmers en mvr. Elly van Vliet. Zij worden regelmatig (in 2018 was dat op 10 december) bijgeschoold om hun kennis op peil te houden.

Een aantal van onze ouderenadviseurs heeft zich ook ingezet voor het Info.Prinsenbeek.

Coördinator ouderenadviseurs: dhr. Rienus Huijbregts, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

THUISADMINISTRATEURS:

Dhr. Rienus Huijbregts, dhr. Wim Langen en dhr. Wout Timmers

Coördinator thuisadministrateurs: dhr. Rienus Huijbregts, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

TUINPLOEG

De tuinploeg telt een 4-tal leden, die het groen rondom de Zilverberk mooi in orde houden.

Coördinator: dhr. Ad Meulemans, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

ALGEMENE ACTIVITEITEN

 

NIEUWSVERZORGING

De NIEUWSBRIEF met o.a. de agenda, uitnodigingen voor vieringen/bijeenkomsten en activiteiten, telefoonnummers van ouderenadviseurs en belastinginvullers, cursusmogelijkheden voor computerlessen, verscheen 11 keer in 2018.

Daarnaast werden activiteiten en incidentele aankondigingen gecommuniceerd via Modern Prinsenbeek, Prinsenbeek Nieuws en Facebook.

Informatie is ook te vinden op onze website: www.kboprinsenbeek.nl

 

"ONS" en BODES

Dit jaar waren er 11 uitgaven van ONS, die werden bezorgd door 26 bodes. Bezorgadres/verspreidingspunt van ONS en Nieuwsbrief bij mvr. Riet van den Berg.

Samen met de ONS werd de Nieuwsbrief al dan niet met bijlagen bezorgd.

 

* SPREEKUUR OUDERENADVISEUR EN WIJKAGENT

De wijkagent houdt om de week spreekuur in de Zilverberk op vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur.

Hier is dan ook een ouderenadviseur van de KBO aanwezig.

* INFO  PRINSENBEEK

KBO Prinsenbeek is vertegenwoordigd in Info.Prinsenbeek. Elke vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur kon u terecht bij het loket in de hal van zorgcentrum "Hagedonk" met vragen over o.a. wonen, vervoer, zorg, ontspanning, beweging, cursussen, geldzaken, mantelzorg en vrijwilligerswerk.

Vrijwilligers gaven hier advies aan alle Bekenaren die hieraan behoefte hadden, zowel jong als oud.

Coördinator vanuit KBO: dhr. Rienus Huijbregts, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

            Per 1 januari 2019 is het Info.Prinsenbeek verhuisd naar De Zilverberk.

            De openingstijden aldaar zijn iedere vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur.

* OVERLEG-EXTERNE VERGADERINGEN

In 2018 heeft regelmatig overleg plaatsgevonden tussen (leden van) het KBO-bestuur met o.a.:

-Gemeente Breda

-Kring Breda

-Dorpsplatform/Domein Zorg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA  met  ACTIVITEITEN  in 2018

 

19 januari-2 maart-20 april-25 mei-14 september-19 oktober-23 november

                        DANSAVONDEN

Dansen op de vrijdagavond van 19.30 tot 22.30 uur op afwisselende muziek van DJ Twan in de Zilverberk. Gezellige avonden met een drankje en een hapje, ook als men niet kon of wilde dansen.

24 januari – 9 maart             BELASTINGINVULHULP

Op woensdag 24 januari vond de jaarlijkse bijscholing voor belastinginvullers plaats te Etten-Leur.

Vervolgens werd op vrijdag 9 maart aan onze leden de mogelijkheid geboden om in de Zilverberk zelf, onder leiding, te oefenen met het invullen van belasting op de computer

 

26 januari       BIJEENKOMST KBO-BESTUUR met ACTIVITEITEN-BESTUREN

Uitwisseling van gegevens met activiteitengroepen.

28 februari-9 april-15 mei     PROJECT JONG-OUD met BASISSCHOLEN PRINSENBEEK

Vrijwilligers van onze vereniging zijn op een 3-tal dagen het gesprek aangegaan met leerlingen uit de groepen 8 van de 3 basisscholen in Prinsenbeek (Horizon, Griffioen en Montessori+ (voorheen Apollo)) over het jong en oud zijn. Er werd o.a. van gedachten gewisseld over alledaagse onderwerpen, dit om begrip tussen generaties te bevorderen.

 

9 februari-27 april-5 juni      LINE-DANCE GROEP

Dit jaar waren er 3 optredens van de line-dancegroep, als eerste op de BAK Zonnebloemmiddag, vervolgens op de Koningsdagfeesten en tot slot in zorgcentrum Hagedonk.

 

13 februari     CARNAVALSMIDDAG

Er werd genoten op deze gezellige middag van carnavalsmuziek en optredens.

16 februari-21 maart-16 oktober-23 november      RIKKEN en JOKEREN

Aan de hele toernooidagen "Rikken en Jokeren" in Etten en Prinsenbeek nemen van de KBO's uit Prinsenbeek, Liesbos en Etten ongeveer 100 rikkers deel en tegen de 30 jokeraars.

In Liesbos is het alleen Rikken en wel op 21 maart en ook hier waren ongeveer 100 deelnemende rikkers. Het waren gezellige, geheel verzorgde dagen.

Op 1 oktober werd gestart met een nieuwe cursus "RIKKEN voor BEGINNERS", om te leren rikken en/of om beter te leren rikken.

26 februari     INCASSO CONTRIBUTIE KBO voor het jaar 2018 van € 22,00 per persoon.

 

03 maart         BILJARTEN "JO NELEMANS-AFVALTOERNOOI"    

Een terugkerende traditie georganiseerd door biljartvereniging "Ons Huis" waarbij alle KBO-leden welkom zijn. Dit jaar werd deelgenomen door 36 biljarters, waaronder dames van onze damesbiljartclub. De hele dag wordt gestreden en 's avonds wordt de winnaar gehuldigd van deze sportieve en gezellige dag.

Door biljartclub "ONS HUIS" werden zowel uit- en thuiswedstrijden gespeeld tegen zusterverenigingen uit Teteringen, Ulvenhout, Zevenbergen en Heksenwiel.

Ook werd door verschillende leden met succes deelgenomen aan toernooien in Breda

10 maart         KOERSBAL-WEDSTRIJD om de WISSELBEKER

Onderlinge competitie.

 

 

 

 

Verslag 64ste stautaire ledenvergadering

concept-VERSLAG  64ste STATUTAIRE LEDENVERGADERING KBO PRINSENBEEK

Datum:           donderdag 8 maart 2018

Locatie:          Ontmoetingscentrum De Zilverberk, Schoolstraat 9, Prinsenbeek

Welkom met een kopje koffie/thee met traktatie.

01 Opening   

In aanwezigheid van bijna 100 leden opent de voorzitter, Wender de Beet, de vergadering en heet eenieder van harte welkom op deze 64ste jaarvergadering. In het afgelopen jaar zijn 29 leden overleden, waarvoor 1 minuut stilte wordt gevraagd om hen te gedenken.

Hierna vervolgt de voorzitter de vergadering met zijn voorwoord, terug te vinden in het JAARVERSLAG 2017.

 1. 02. Notulen algemene ledenvergadering 2 maart 2017

Notulen zijn gemaakt door Josien van Melis, secretaris, en worden ongewijzigd vastgesteld. 

 1. 03. Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017 is ter vergadering beschikbaar voor alle aanwezigen en is terug te vinden op de website.  Er zijn geen vragen over het Jaarverslag 2017.

 1. 04. Financieel verslag 2017

Financieel verslag 2017 is ter vergadering uitgedeeld aan alle aanwezigen. De penningmeester, Ton Broks, geeft toelichting middels een powerpoint presentatie.

Ledenbestand per 31-12-2017: 1225 dit is een vermindering van 20 leden in 2017.

Contributie is gehandhaafd op € 22, afdracht aan KBO Brabant € 11,93, wat betekent dat per lid € 10,07 per jaar beschikbaar was.

In 2017 is een positief resultaat geboekt van € 2.205,28, dat ten gunste is gebracht van het eigen vermogen.

04a. Begroting 2018

Begroting 2018 is gevoegd bij het financieel verslag 2017.

 1. 05. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuw lid

De kascontrole is uitgevoerd op 20 februari 2018 door de heren Wil Vriens en Dijo van Gils en mevrouw Gwen Rombouts. Naast controle van de boeken is ook het vermogen van de KBO per 31-12-2017 gecontroleerd.

Wil Vriens meldt dat de kascommissie volledige inzage heeft gekregen in de boeken en dat deze volledig in orde zijn bevonden en stelt voor het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering stemt hiermee van harte in.

Aftredend lid van de kascontrolecommissie is mvr. Gwen Rombouts. Dhr. Rien Peemen is bereid gevonden deze taak over te nemen.

 

 1. 06. Financieel verslag 2016 Stichting De Zilverberk

De penningmeester van Stg De Zilverberk, Huib Jansen, geeft ter vergadering toelichting op de cijfers middels een powerpoint-presentatie.

Aan het bestuur van vereniging KBO is verantwoording afgelegd.

De kascontrole over 2017 heeft plaats gevonden op 7 maart en de boeken zijn volledig in orde bevonden, waarvan Dhr. Wil Vriens namens de kascommissie getuigt.

Hierbij geeft hij nog een groot compliment aan de beide penningmeesters (Ton Broks en Huib Jansen) en bedankt hij hen voor de vele werkzaamheden en de uitmuntend uitgevoerde administraties.

 1. 07. Bestuursverkiezing

De bestuursleden Ton Broks en Josien van Melis zijn volgens rooster aftredend. Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld en worden met volledige instemming herkozen.

Will Vrolijk heeft te kennen gegeven haar bestuursfunctie neer te leggen en wordt voor haar inzet bedankt met een fles wijn en een bloemetje.

 1. 08. Wat verder ter tafel komt.
 2. a. In alle publiciteit zullen de namen "Seniorenvereniging KBO Prinsenbeek" en "Ontmoetingscentrum De Zilverberk" gebruikt gaan worden.
 3. b. In het voorjaar zal worden gestart met een ledenwerfactie. Hiertoe is de voorpagina van Modern Prinsenbeek op 25 april reeds gereserveerd. Voor een nieuw lid, maar ook de eventuele aanbrenger van een nieuw lid, ligt een leuke attentie klaar.

Verder wordt geprobeerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en daardoor ook misschien ook aantrekkelijker te worden voor jongere leden.

 1. c. Rabobank clubkascampagne. De voorzitter vraagt aan alle leden van de Rabobank om ook dit jaar weer 2 stemmen uit te brengen op de KBO en 2 stemmen op de Zilverberk. Als men het moeilijk vindt om digitaal te stemmen kan het formulier ook ingeleverd worden bij de balie van de Zilverberk. Wij stemmen dan voor u op de door u aangegeven verenigingen.
 2. d. Website www.kboprinsenbeek.nl wordt momenteel vernieuwd en aangevuld.

 

 1. 09. Rondvraag

Geen vragen.

 1. 10. Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezige leden voor hun komst en niets meer aan de orde zijnde sluit hij de vergadering tegen 15.00 uur.

Onder het genot van een drankje en een hapje is de middag afgesloten met een optreden van "Goei Volluk". De Leurenaren Peer van Leur en Tinus de Naozaat zongen onder begeleiding van hun accordeonist Cor Wouters zelfgemaakte liedjes en droegen grappige teksten voor in dialect.

Wender de Beet                                                        Josien van Melis

voorzitter                                                                   secretaris

                     

Jaarverslag 2017

    JAARVERSLAG             2017                    

  

VOORWOORD door de voorzitter

Het is alweer 5 jaar geleden dat de KBO na 2 jaar onderhandelen De Zilverberk aankocht

van de gemeente. In die tijd is er inmiddels veel gebeurd. De glasstraat in het dak werd

verwijderd, het hele platte dak werd vernieuwd en geïsoleerd volgens de nieuwste normen,

het gebouw werd van binnen en buiten opnieuw geschilderd, de rotte delen werden vervangen,

de verwarmingsketel uit 1992 en het meet- en regelsysteem dat gevaarlijke gebreken vertoonde

werden vervangen, alle verlichting bestaat nu uit LEDverlichting en de plafondplaten zijn

vernieuwd. En dit alles binnen de financiële kaders.

Veel hebben we daarbij te danken aan de vele vrijwilligers en sponsors die het mogelij

k hebben gemaakt dat deze flinke waslijst kon worden uitgevoerd. Dankzij deze vrijwilligers

kunnen we ook zeggen dat de financiële situatie gezond is. Terwijl we toch de contributie

en horecaprijzen al 6 jaar gelijk houden.

Wel moeten we een flinke financiële buffer aanhouden. Niet alleen het gebouw dateert

uit 1992 maar ook alles wat erin staat. Keuken- en bar apparatuur, tafels en stoelen,

raamdecoratie, vloerbedekking; het is allemaal bijna 30 jaar oud.

Valt er dan niets te wensen? Toch wel. Toen ik 14 jaar geleden aan het bestuur werd

toegevoegd als notulist bestond de vereniging uit 800 leden. Het ledenaantal groeide de jaren

erna tot maximaal 1300 leden. Inmiddels is dit aantal weer gedaald tot 1220. Maar we willen

weer naar de 1300 minstens. Daarom willen we in de publiciteit als minder oud overkomen en

duidelijk maken dat we niet alleen voor katholieken zijn. Het is dan ook niet meer

"Katholieke Bond van Ouderen" (nog wel in statuten) maar "Seniorenvereniging KBO Prinsenbeek"

en niet meer "Ouderencentrum De Zilverberk" maar "Ontmoetingscentrum De Zilverberk".

Verder komt er eind april een artikel op de voorpagina van Modern Prinsenbeek met een

inschrijfformulier. Ook zal de leden verzocht worden om goed om zich heen te kijken in hun

kennissenkring en buurt of ze nog iemand lid kunnen maken. Voor de aanbrenger en het nieuwe lid

hebben we dan een aardigheidje. Als 10% van de leden dat lukt hebben we er weer 130 leden bij.

Voor de jongere leden (50plus) zouden we dan activiteiten in de avond of het weekend moeten

verzinnen, terwijl zij toch nog maar weinig vrije tijd hebben. Het lijkt dan ook beter om te mikken

op de vele 67-plussers die nog vaak behoorlijk fit zijn en nog best de handen uit de mouwen willen steken.

U ziet het. Er blijft nog best wat te wensen over. Maar samen met u en met de vele vrijwilligers moet

dat zeker weer gaan lukken. U hebt laten zien dat we op u kunnen rekenen. Daarvoor nogmaals

onze hartelijke dank. Zonder u lukt het niet.

Wender de Beet

Voorzitter Seniorenvereniging KBO Prinsenbeek.

 

Lees meer...

Copyright © 2017. All Rights Reserved.