Over de KBO

Jaarverslag 2014 definitief

VERSLAG 61ste STATUTAIRE LEDENVERGADERING KBO afdeling PRINSENBEEK

Datum:           donderdag 12 maart 2014

Locatie:          De Zilverberk, Schoolstraat 9, Prinsenbeek

Afwezig met bericht: Mvr. Gelderblom, Mvr. v.d. Westen, Hr. P. Vos

Om 13.00 uur is de middag begonnen met een RK Dienst verzorgd door Gini van der Korput en Lucy Aarts en opgeluisterd door ons koor "Viva la Musica". Allen worden bedankt voor hun bijdragen en medewerking.

01 Opening   

De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom op deze 61ste jaarvergadering. In het afgelopen jaar zijn 29 leden overleden, waarvoor 1 minuut stilte wordt gevraagd om hen te gedenken.

Hierna vervolgt de voorzitter de vergadering met zijn voorwoord in het Jaarverslag 2014:

Beste leden,

Nog meer dan andere jaren waren er weer voldoende gebeurtenissen om met genoegen op terug te kijken. Toppers daarbij waren naar mijn mening de renovatie van De Zilverberk en ons 60 jarig bestaan.

Om de glasstraat op het dak om te vormen naar plat dak, de isolatie te vernieuwen en een dubbele deklaag aan te leggen hadden we financiën en vrijwilligers nodig. En al doende werd het gebouw binnen en buiten opnieuw in de verf gezet, rotte onderdelen vervangen, de lamellen en stoelen stuk voor stuk gereinigd en indien nodig gerepareerd, de toiletten opnieuw betegeld, elektronische ogen aangelegd voor de verlichting, een leeshoek ingericht en afzuiging in de keuken aangelegd. Dit alles naast het "normale" onderhoud.

De benodigde middelen hiervoor werden vergaard door verschillende acties zoals het zeer geslaagde galadiner met veiling in maart, een goede doelen bingo in De Stee, de clubkascampagne van de Rabobank, substantiële bijdragen van het Oranje Fonds en het VSBfonds en bijdragen van sponsors, kloosters en vrienden van De Zilverberk. Voor de uitvoering mochten we rekenen op de inzet van ruim 40 vrijwilligers, die de aannemers veel werk uit handen namen, hetgeen verrekend werd in de eindafrekening. Zij hadden wel een uitstapje naar Stadsherstel en een etentje in De Zilverberk verdiend.

Ook ons twaalfde lustrum is niet onopgemerkt aan ons voorbij gegaan. Onze glorierijke historie werd getoond op een druk bezochte expositie in De Rijf. Daarnaast was er een geslaagde dienst uit dankbaarheid in de parochiekerk, die werd opgeluisterd door ons eigen koor Viva la Musica. De festiviteiten werden afgesloten met een gezellig samenzijn in De Drie Linden, waar het gezelschap Gestrikt de aanwezigen vele malen luid aan het lachen kreeg. Gespreid over het weekend hebben zo'n 450 KBO leden deze lustrumviering bijgewoond.

Hoewel we best wel druk waren met deze zaken gingen andere activiteiten toch gewoon door. Daarbij moet je denken aan de start van het infopunt in Hagedonk, de vele bijeenkomsten over de WMO om de belangen van ouderen te behartigen, voorlichtingsbijeenkomsten over de nieuwe erfwet, de ontvangstmiddag voor onze nieuwe overburen, beoordelen beleidsstukken van KBO Brabant, adventsvieringen, ontbijt voorleesochtend voor ruim 300 kinderen van De Griffioen, bezoek alle scholen in kader project Jong-Oud, en natuurlijk de bezigheden van onze meer dan 20 activiteitenclubs.

Een hele waslijst waar we met ons allen trots op kunnen zijn. Zo'n 140 vrijwilligers inclusief gastvrouwen en -heren, schoonmakers, onderhoudsvrijwilligers, Ons bezorgers, belasting- en ouderenadviseurs, (assistent)beheerders, docenten, activiteitenbesturen en bestuursleden van KBO en Stichting De Zilverberk maken dit alles mogelijk. Velen zijn geneigd dit als normaal te ervaren - al krijgen we ook wel de nodige bedankjes - en vinden het vanzelfsprekend dat ze altijd en onmiddellijk op hun wenken bediend worden. Maar dat is het niet! Dank aan allen die met plezier en vol enthousiasme hun bijdrage leveren. Samen houden we een club in stand waar we trots op kunnen zijn en waar ook buiten De Beek jaloers naar gekeken wordt. Nogmaals: allen hartelijk bedankt.

02. Notulen algemene ledenvergadering 20 maart 2013

Notulen zijn gemaakt en worden voorgelezen door Josien van Melis en zullen morgen op de website worden geplaatst. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

03. Jaarverslag 2014 en plannen voor de toekomst

Jaarverslag 2014 ligt ter lezing op alle tafels en zal op de website worden geplaatst. Op aanvraag is een papieren versie (boekje) beschikbaar. U kunt hiervoor inschrijven na de vergadering bij Rienus Huijbregts.

Er zijn geen vragen over het Jaarverslag 2014..

04. Financieel verslag 2013

De penningmeester, Ton Broks, geeft toelichting op getoonde sheets.

Verloop ledenbestand: 1261 leden per 31-12-2014, toename van 6 leden in 2014.

Contributie is gehandhaafd op € 22, afdracht aan KBO Brabant € 11,93, wat betekent dat per lid € 10,07 per jaar beschikbaar was.

In 2014 is een positief resultaat geboekt van € 1479,50.

Extra inkomsten in 2014 waren o.a.:

 • teruggave door KBO Brabant € 2 per lid over 2013

 • € 5000 subsidie van de Gemeente Breda

 • € 936,36 van de Rabo clubkascampagne

 • omzet van de bar is iets gestegen; deze opbrengsten worden o.a. gebruikt om gebouw/huur te betalen.

  Aan de uitgavenkant springen de volgende posten eruit:

 • huur van € 2000 per maand, te betalen aan Stichting De Zilverberk

 • energiekosten van € 15000 per jaar;

  Speerpunt voor 2015 is dan ook vervanging van verwarmingsketel en klimaatbeheersing.

  Extra reservering is nodig voor vervanging inboedel, die t.z.t. vervangen zal moeten worden.

  Het positieve resultaat over 2014 van € 1479,50 wordt ten gunste gebracht van het eigen vermogen.

  05. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuw lid

  De kascontrole is uitgevoerd op 23 februari 2015 door de heren Frank Vergroesen en Rini Weterings. Naast controle van de boeken is ook het vermogen van de KBO per 31-12-2014 gecontroleerd.

  Frank Vergroesen meldt dat de boeken volledig in orde zijn bevonden en stelt voor het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering stemt hiermee van harte in.

  Aftredend lid van de kascontrolecommissie is dhr. Frank Vergroesen. Mvr. Gwen Rombouts is bereid deze taak over te nemen.

  06. Financieel verslag 2013 Stichting De Zilverberk

  De penningmeester van Stg De Zilverberk, Huib Jansen, geeft toelichting op de getoonde sheets.

  Naast de vaste kosten is in 2014 aan renovatie van De Zilverberk, o.a. dak, isolatie, schilderwerk, toiletten etc. een bedrag uitgegeven van € 73552.

  Voor een groot deel is dit bekostigd door inkomsten uit fondsen (o.a. VSB- en Oranjefonds) en sponsoren.

  Tekort over 2014 is € 3887.

  Gevraagd wordt naar het schenken van obligaties: obligaties die men wil schenken kunnen ingeleverd worden bij Huib Jansen, deze worden dan afgeboekt en komen ten goede aan de Stichting.

  N.a.v. eerdere vragen wordt nog vermeld dat: de grond OM De Zilverberk van de Gemeente Breda is , de grond ONDER het gebouw is van Stichting De Zilverberk.

  Kascontrole door de heren Ton Broks en Henk Bulkmans, waarbij de boeken volledig in orde zijn bevonden, waarbij een verzorgde, juiste administratie werd gevoerd.

  07. Bestuursverkiezing

  De volgens rooster aftredende bestuursleden, Ton Broks en Josien van Melis, hebben zich herkiesbaar gesteld en beiden worden herkozen met volledige instemming van de vergadering.

  De heer Piet Houtepen is aftredend volgens rooster en niet herkiesbaar. Op dit moment kunnen we nog geen nieuw kandidaat-bestuurslid voorstellen, maar er lopen wel gesprekken. Zodra meer bekend is zullen we hierover schriftelijk (middels de Nieuwsbrief) communiceren.

  De voorzitter bedankt Piet Houtepen voor alles wat hij in de afgelopen 15 jaar voor de KBO heeft betekend; van deze 15 jaar was Piet 6 jaar bestuurslid, 6 jaar voorzitter en tot slot nog 3 jaar bestuurslid/adviseur. Gedurende deze periode zijn 3 zittende bestuursleden overleden (Toon de Hoon, Piet Aarts en Gé Bogtrop). De vereniging groeide van 700 naar 1300 leden.

  Piet heeft zich met name vooral ingezet op gebied van wonen, maakte zich hard voor de bouw van seniorenwoningen in Prinsenbeek. Een van de hoogtepunten was, toen de Gemeente De Zilverberk wilde sluiten, de aankoop van het gebouw om dit te behouden voor de KBO.

  Er zijn, met respect voor elkaar, vele discussies gevoerd en er is oplossingsgericht gedacht.

  Via de Kring Breda en als bestuurslid van KBO Brabant zal hij zeker betrokken blijven.

  Voor zijn vele verdiensten voor KBO afdeling Prinsenbeek wordt Piet benoemd tot erelid van de vereniging en krijgt hij een bloemetje en een kistje wijn overhandigd.

  Piet Houtepen bedankt eenieder en vooral voor zijn benoeming als erelid van de KBO.

  Via Kring Breda en KBO Brabant wil hij graag ontwikkelingen blijven aansturen en volgen. Geeft aan dat zijn benoeming in het bestuur van KBO Brabant te danken is aan de afdeling Prinsenbeek (hij werd gevraagd om te komen uitleggen wat er Prinsenbeek gaande was). Wil zich in Brabant inzetten om te komen tot een Nationale Seniorenraad.

  Naast de 3 K's (kaarten, kienen, keuvelen) wil hij ook voor de 4de K (Katholiek) van de KBO gaan.

  In 15 commissies (o.a. op stadskantoor) heeft hij gezeten, met name in het ouderenproofproject waaruit later het samenwerkingsverband SVOP is ontstaan. Jarenlang nam hij deel aan het GWI-project wonen/zorg/welzijn. Hij is dan ook bijzonder verheugd op dit moment te kunnen melden dat op korte termijn 300 levensloopbestendige huizen in Prinsenbeek gebouwd zullen gaan worden.

  Tot slot richt hij een speciaal woord van dank aan de beheerders en vrijwilligers en aan zijn echtgenote.

  08. Ontwikkelingen KBO Brabant versus Unie KBO

  Van Unie KBO is definitief afscheid genomen. Streven van KBO Brabant is te groeien naar een Nationale Seniorenraad.

  Als gevolg van de invoering WMO zijn er nieuwe clusters gevormd, waarin de stemverhouding en financiering per lid zullen zijn.

  Ter voorbereiding van de vergaderingen van KBO Brabant is het Gewestelijk Beraad, met afgevaardigden vanuit de Kringen, ingevoerd. Binnenkort volgen hiertoe statuten en huishoudelijk reglement.

  Prinsenbeek volgt de ontwikkelingen kritisch, zo ook de financiën en zal de zelfstandigheid van de afdeling blijven bewaken.

09. Rondvraag

-Ria Frijters geeft aan het jammer te vinden dat bij de koffie/thee nog geen koekje geserveerd is op deze ledenvergadering.

-Jos Luijkx vraagt naar de levertermijn van de schriftelijke jaarverslagen (boekjes); hij heeft het jaarverslag 2013 nog niet ontvangen.

-Gwen Rombouts meldt als vrijwilliger van het Grand Café Hagedonk, dat dit ook toegankelijk is voor mensen van buiten.

-Afvalkalender 2015 is als extra service voor de leden toegevoegd aan de Nieuwsbrief. Hoewel de Gemeente aangegeven had dat deze voor heel Prinsenbeek hetzelfde zou zijn, bleek toch dat de plastic-ophaaldata per postcode verschillend zijn. Wilt u alsnog een juiste afvalkalender ontvangen dan kunt u bellen naar 14076.

-Rabobank clubkas campagne: de voorzitter doet een oproep aan alle leden van de Rabobank om te stemmen. Met een persoonlijke stemcode mogen leden van de Rabobank 5 stemmen uitbrengen op een club/vereniging van 2 tot 14 april. Rabobank Breda stelt in 2015 voor deze Campagne € 60.000 beschikbaar. De waarde van een stem wordt berekend aan de hand van het totaal uitgebrachte stemmen en het beschikbare budget. Hoe meer stemmen er op een club worden uitgebracht, hoe meer geld ontvangen wordt.

Als u het moeilijk vindt om digitaal te stemmen mag u ook uw stembiljet met stemcode inleveren bij de Zilverberk, dan zullen wij voor u stemmen op de door u aangegeven clubs. Wij roepen u op om in ieder geval te gaan stemmen voor de Prinsenbeekse verenigingen!

10. Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezige leden voor hun komst en alle vrijwilligers voor hun grote inzet in het afgelopen jaar.

Niets meer aan de orde zijnde sluit hij de vergadering om 15.45 uur.

W. de Beet                                                                Josien van Melis

voorzitter                                                                   notulist

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.