Doelstelling KBO

Doelstelling

De Katholieke Bond van Ouderen afd. Prinsenbeek is opgericht 28 juni 1954. 

Notariële akte op 6 augustus 2004. Kamer van Koophandel nr. 20116193.31 In december 2011 telde onze afdeling ruim 1200 leden.

Het doel van deze website is onze leden, (die een internet verbinding hebben) op moderne wijze op de hoogte te houden van het wel en wee in onze afdeling.

Door de nieuw gevormde bond KBO-Brabant en het samensmelten per 1 jan 2002 van KBO-West- Brabant en KBO bisdom Den Bosch is het wenselijk ons aan te sluiten bij deze nieuwe omgeving.

U kunt ook rechtstreeks via de elektronische snelweg verbinding maken met KBO-Brabant via www.kbo-brabant.nl om op de hoogte te blijven van de nieuw gevormde bond. Deze telt momenteel 130.000 leden in 27 kringen en 320 afdelingen.

Contributie afdeling Prinsenbeek vanaf 2013 € 22,00 p/p p/jaar (Bankrek. Rabobank: 1425.16.597 t.n.v. KBO-Prinsenbeek)

KBO-Brabant, de Katholieke Bond van Ouderen, is een organisatie van senioren, die vanuit haar levensovertuiging tal van activiteiten ontplooit. Deze activiteiten zijn gericht op het behartigen van de belangen van ouderen en op het bevorderen van sociale contacten. Daarmee wil de bond het welzijn van senioren en hun participatie in de samenleving bevorderen.

KBO-Brabant is een organisatie die aansluit bij de wensen en behoeften van de leden. Waar leden zich ook nuttig kunnen maken op basis van hun ervaringen, kennis en kwaliteiten.

KBO-Brabant acht het ook van belang, dat steeds meer senioren het nut van de organisatie inzien. Enerzijds als zijnde de belangenbehartiger voor senioren. Anderzijds als aanbieder van diensten en producten die aansluiten bij de wensen en behoeften van senioren.

KBO-Brabant wil ook in de komende decennia een aantrekkelijke organisatie zijn en blijven voor senioren.

KBO-Brabant wil activiteiten ontplooien die de volwaardige participatie van de senioren in de samenleving bevorderen; zelfstandigheid, zelfredzaamheid en saamhorigheid staan daarbij centraal.

Doelgroep

KBO-Brabant rekent tot haar doelgroep: alle Brabantse senioren vanaf 50 jaar, ongeacht hun achtergrond, ervaring en opleiding.

Jonge senioren die nog actief zijn in de samenleving. Vitale senioren, meer of minder maatschappelijk actief, en oudere senioren die bijvoorbeeld contacten willen met leeftijdgenoten.

 

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.