Statuten KBO

Statuten KBO Afdeling Prinsenbeek

Roelen, notarissen

Markt 40 4841 AC Prinsenbeek, gem. Breda

telefoon +31(0)76 543 44 44 telefax +31(0)76 543 44 40 email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tekst van de akte van statutenvastlegging- katholieke Bond van Ouderen Afdeling Prinsenbeek.

(Akte d.d. 6 augustus 2004)

1 Heden, zes augustus tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr Alain Rudolf Nicolaas Joseph Rouppe van der Voort, notaris te Breda:

De heer WALTHERUS ADRIANUS TIMMERS, wonende te 4841 GE Prinsenbeek, Kapelstraat 7, geboren te Princenhage op zeventien september negentienhonderd vierendertig, gehuwd, zich legitimerend met zijn paspoort nummer NB8231352, uitgegeven te Breda op achtentwintig maart tweeduizend twee.

De comparant verklaarde:

- dat de algemene ledenvergadering van de te 4841 GE Prinsenbeek, gemeente Breda, gevestigde en aldaar aan de Kapelstraat 7 kantoor houdende vereniging "Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Prinsenbeek", in haar vergadering gehouden te Prinsenbeek op vijftien april tweeduizend vier heeft besloten de statuten van de vennootschap notarieel vast te leggen;

- dat voormelde algemene vergadering voorts hem, comparant, heeft gemachtigd die handelingen te verrichten die nodig zijn ter effectuering van voormeld besluit, blijkende van een en ander uit de notulen van voormelde vergadering dat aan deze akte is gehecht;

- dat de onderhavige statuten zijn goedgekeurd door KBO-Brabant, waarvan blijkt uit een schrijven van een april tweeduizend vier, welke aan deze akte is gehecht;

- dat hij ter uitvoering van het vorenstaande de statuten van de vereniging met ingang van heden vaststelt als volgt:

Naam, zetel, grondslag en duur.

Artikel 1.

1. De vereniging is genaamd "Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Prinsenbeek", hierna te noemen KBO-Afdeling en is gevestigd te Prinsenbeek.

2. De katholiek christelijke levensbeginselen vormen de grondslag van de KBOAfdeling.

3. De KBO-Afdeling maakt deel uit van de Katholieke Bond van Ouderen in Noord-Brabant, hierna te noemen de Bond.

4. De KBO-Afdeling is opgericht op achtentwintig juni negentienhonderd vierenvijftig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doel.

Artikel 2.

De KBO-Afdeling stelt zich ten doel:

Het ontplooien van activiteiten die de volwaardige participatie van ouderen bevorderen.

Middelen.

Artikel 3.

1. De KBO-Afdeling tracht zijn doel te bereiken door:

a. diensten te verlenen en behartigen van individuele belangen van de leden;

b. collectieve belangenbehartiging van ouderen;

c. vertegenwoordigen van de belangen van ouderen bij overheden en andere instanties;

d. samenwerken met organisaties en instellingen met een gelijk of aanverwant doel;

e. organiseren van sociaal-culturele activiteiten;

f. aanwenden van andere wettige middelen.

Lidmaatschap.

Vereisten.

Artikel 4.

Het lidmaatschap van de KBO-Afdeling is:

a. persoonlijk en niet voor overdracht of overgang vatbaar;

b. onverbrekelijk verbonden met het lidmaatschap van de Bond.

Artikel 5.

1. Lid van de KBO-Afdeling kunnen zijn natuurlijke personen, en wel:

a. zij die de leeftijd van vijftig jaar hebben bereikt;

b. partners van leden of overleden leden.

2. De leden dienen de grondslag van de Vereniging en de Bond te respecteren.

Aanmelding lidmaatschap.

Artikel 6.

1. De aanmelding tot lid van de KBO dient te geschieden bij het bestuur van de Afdeling overeenkomstig artikel 2 van het reglement van de Bond.

2. Het bestuur beslist over toelating als lid.

3. Bij weigering tot toelating wordt dit door het bestuur schriftelijk, onder opgave van reden, aan betrokkene medegedeeld, met inachtneming van artikel 7 van deze statuten.

Verplichtingen.

Artikel 7.

Het lidmaatschap verplicht de leden tot het naleven van al datgene dat voor de leden voortvloeit uit statuten, reglementen en wettig genomen besluiten. waaronder het voldoen aan hun financiële verplichtingen tegenover de KBO-Afdeling. alles zoals bedoeld in artikel 4 van het reglement van de Bond.

Einde lidmaatschap.

Artikel 8.

1. Het lidmaatschap eindigt door:

a. het overlijden van het lid;

b. opzegging door het lid;

c. opzegging door of namens de KBO-Afdeling;

d. ontzetting.

2. Het reglement van de Bond. waarin nadere voorschriften omtrent beëindiging van het lidmaatschap zijn opgenomen, is van toepassing.

Ledenvergadering.

Algemeen.

Artikel 9.

1. De ledenvergadering is het hoogste besluitvormende orgaan van de KBO-Afdeling.

2. De ledenvergadering wordt ten minste eenmaal per jaar voor het einde van de maand april door het bestuur bijeengeroepen, door middel van een convocatie aan de leden.

3. Onverminderd het daaromtrent in de wet bepaalde is het bestuur verplicht binnen vier weken een ledenvergadering bijeen te roepen, op verzoek van tenminste tien procent van de leden of minimaal dertig leden.

Taken en bevoegdheden.

Artikel 10.

Aan de ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet krachtens de Wet of door de statuten aan het bestuur, de Bond of een ander orgaan zijn opgedragen.

Tot de taken van de ledenvergadering behoren:

a. de beoordeling van het beleid van het bestuur;

b. de behandeling en vaststelling van het jaarverslag, de financiële verslagen en de begroting en het aanwijzen van de financiële middelen, waaronder met name het vaststellen van de contributie per lid;

c. de verkiezing van de bestuursleden, de voorzitter en de leden van de kascommissie;

d. het behandelen van en het beslissen over voorstellen, ingediend door het bestuur;

e. het beslissen over zaken welke aan de ledenvergadering zijn opgedragen;

f. het wijzigen van de statuten en het huishoudelijk reglement.

Artikel 11.

De bepalingen omtrent de ledenvergadering opgenomen in de reglementen van de Bond zijn van toepassing.

Stemmingen.

Artikel 12.

1. Over alle voorstellen wordt gestemd, tenzij geen der leden stemming vraagt.

2. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, behoudens voor die gevallen waarvoor in deze statuten anders is bepaald.

3. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. In alle andere gevallen wordt mondeling gestemd, tenzij de vergadering anders beslist.

4. Stemmen zijn ongeldig indien ze blanco zijn ingeleverd, ondertekend of op andere wijze gemerkt zijn, dan wel meer ofwel andere namen van personen bevatten dan gekozen kunnen worden.

5. Bij stemmingen heeft ieder lid een stem. De wijze van stemmen geschiedt overeenkomstig het daartoe bepaalde in het eglement voor de Afdelingen, bedoeld in artikel 25 van de statuten van de Bond.

Bestuur.

Algemeen.

Artikel 13.

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden te kiezen door en uit de ledenvergadering, waarbij de voorzitter in functie gekozen wordt.

2. De ledenvergadering bepaalt het aantal bestuursleden.

3. Bestuursleden worden gekozen voor de tijd van drie jaar en zijn terstond herkiesbaar voor maximaal twee perioden van drie jaar.

4. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en penningmeester. De overige taken worden in onderling overige verdeeld.

Taken en bevoegdheden.

Artikel 14.

1. Het bestuur is belast met de algemene leiding van de KBO-Afdeling, de uitvoering van de bepalingen in deze statuten en van de reglementen van de Bond en van de besluiten van de ledenvergadering. Het bestuur voert alle taken uit, voor zover deze niet bij of krachtens de wet en of deze statuten aan andere organen zijn opgedragen.

2. Het bestuur is omtrent zijn handelen en optreden verantwoording verschuldigd aan de ledenvergadering.

3. Het bestuur vertegenwoordigt de KBO-Afdeling in en buiten rechte. Voorzitter, secretaris en penningmeester of hun plaatsvervangers kunnen in dit kader in enige combinatie van tenminste twee personen de KBO-Afdeling vertegenwoordigen.

4. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. Het is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt. zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

5. De secretaris van het bestuur is verantwoordelijk voor de verslaglegging van de ledenvergadering, de vergaderingen van het bestuur, het opmaken van het jaarverslag en de correspondentie van het bestuur.

6. De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen van de KBO-Afdeling.

7. Het dagelijks bestuur van de KBO-Afdeling wordt tenminste gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het dagelijks bestuur is belast met de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van het bestuur. alsmede met al datgene dat nadrukkelijk door het bestuur wordt opgedragen.

Geestelijk adviseur

Artikel 15.

Het bestuur wordt, indien mogelijk en wenselijk, terzijde gestaan door een geestelijk adviseur, te benoemen en te ontslaan door het bestuur.

Stemmingen.

Artikel 16.

Aangaande de wijze van stemming in het bestuur is het bepaalde in artikel 12 van toepassing.

Geldmiddelen.

Boekjaar.

Artikel 17.

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Inkomsten.

Artikel 18.

1. De geldmiddelen van de KBO-Afdeling bestaan uit:

a. de contributie van de leden;

b. subsidies;

c. schenkingen, erfstellingen en legaten;

d. vergoedingen voor diensten;

e. overige baten.

2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

3. Schenkingen en legaten kunnen slechts worden aanvaard wanneer de lasten de baten niet overtreffen.

Kascommissie.

Artikel 19.

De kascommissie bestaat uit tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken an het bestuur.

De jaarrekening en verantwoording van de penningmeester worden door de kascommissie gecontroleerd die daarna van haar bevindingen aan de ledenvergadering verslag doet.

Ontheffing uit een functie.

Artikel 20.

Een bestuurslid of een commissielid kan te allen tijde door het orgaan dat hem/haar heeft gekozen respectievelijk benoemd, worden ontslagen of geschorst. De bepalingen hieromtrent in het Bondsreglement zijn van toepassing.

Reglementen.

Artikel 21.

1. Van toepassing zijn de reglementen bedoeld in artikel 25 van de statuten van de Bond.

2. Het bestuur kan. met instemming van de ledenvergadering, een huishoudelijk reglement vaststellen. Dit huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten en/of in strijd met de reglementen genoemd in lid 1 van dit artikel.

Wijziging statuten.

Artikel 22.

1. Wijziging in deze statuten kan slechts worden aangebracht met twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen in een hiertoe uitdrukkelijk, onder mededeling van de voorgestelde wijzigingen, opgeroepen ledenvergadering.

2. De convocatie voor deze vergadering en de voorstellen moeten minstens twee weken tevoren aan de leden worden toegezonden.

3. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is verleden.

4. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van

statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen wier gebied de vereniging is gevestigd.

5. Wijziging van de statuten behoeft de goedkeuring van het Algemeen Bestuur van de Bond.

Ontbinding van de KBO-Afdeling.

Artikel 23.

1. Tot ontbinding van de KBO-Afdeling kan slechts worden besloten door de ledenvergadering op dezelfde wijze als in artikel 22 ten aanzien van statutenwijziging is bepaald.

2. Het besluit tot ontbinding is eerst definitief nadat de Bond daaraan zijn goedkeuring heeft gehecht.

3. Nadat een besluit ter ontbinding van de KBO-Afdeling definitief is treedt het bestuur op als commissie van liquidatie. De liquidatie zal geschieden met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in het Burgerlijk Wetboek. De ledenvergadering die tot ontbinding van de vereniging besluit, beslist tevens over de aanwending van de overblijvende baten en bezittingen, die zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de KBO-Afdeling dient te zijn.

4. Na de ontbinding blijft de KBO-Afdeling voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van zijn vermogen nodig is.

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten, voor zover mogelijk, van kracht. Zij die met de vereffening van de KBO-Afdeling zijn belast, zijn verplicht van de ontbinding inschrijving te doen in het in artikel 22 lid 4 van deze statuten bedoelde register.

Slotbepaling.

Artikel 24.

In alle gevallen waarin noch door statuten, noch door reglementen is voorzien of wanneer bepalingen daarvan voor meer dan een uitleg vatbaar zijn of anderszins onduidelijk beslist het bestuur. Het huidige bestuur bestaat thans uit de navolgende leden:

1. de heer Johannes Phillipus van Bueren, wonende te 4841 JJ Prinsenbeek, Hesseling 42, voorzitter;

2. de Waltherus Adrianus Timmers, voornoemd, secretaris;

3. de heer Antonius Adrianus de Hoon, wonende te 4841 GP Prinsenbeek, Wethouder van der Westenplein 2, penningmeester;

4. de heer Petrus Wilhelmus Houtepen, wonende te 4841 LG Prinsenbeek, Vianendreef 86, lid;

5. de heer Johannes Antonius Nelemans, wonende te 4841 XE Prinsenbeek, Schoolstraat 50, lid;

6. mevrouw Petronella Luijkx-Verwijmeren, wonende te 4841 XA Prinsenbeek, Pastoor Oomenlaan 27, lid;

7. de heer Jacobus Rood, wonende te 4841 XN Prinsenbeek, Frankenlaan 2, als lid;

8. mevrouw Anna Maria Akkermans-Chantrel, wonende te 4841 DA Prinsenbeek, Berkenlaan 20, lid;

9. mevrouw Johanna Maria Adriana Joosen-Simons, wonende te 4841 XM Prinsenbeek, Gertrudisoord 10, lid.

SLOT

BIJLAGEN

Aan deze akte worden de navolgende bijlagen gehecht:

- brief de dato een april tweeduizend vier;

- de notulen.

WOONPLAATSKEUZE

Voor de uitvoering van deze overeenkomst, ook voor de fiscale gevolgen, wordt woonplaats gekozen ten kantore van de bewaarder van deze akte.

De comparant is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Breda op dag, maand en jaar, in het hoofd dezer gemeld.

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en toelichting daarop aan de verschenen persoon, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte en de toelichting daarop te hebben kennisgenomen. Hij verklaarde voorts met de inhoud van deze akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparant en mij, notaris,

ondertekend.

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.